Da­rio Ce­bić na­gra­đen za fol­k­lor­nu umjet­nost

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Da­rio Ce­bić do­bio je na­gra­du za po­se­ban do­pri­nos u oču­va­nju i ra­zvo­ju svjet­ske tra­di­ci­onal­ne fol­k­lor­ne umjet­nos­ti, fol­k­lor­ne kom­po­zi­ci­je i pe­da­go­ški rad It­ha­ge­nia. Priz­na­nje mu je do­di­je­li­la Me­đu­na­rod­na glaz­be­na aka­de­mi­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.