Era Twe­et tran­sfe­ra: Lov na “laj­ko­ve” u svi­je­tu no­go­me­ta

Klu­bo­vi­ma je zbog spon­zo­ra pos­ta­lo bit­ni­je pro­bi­ti se do pa­met­nih te­le­fo­na 16-go­diš­nja­ka ne­go do pro­sječ­nog tv-gle­da­te­lja ko­ji je u 40-ima

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - ZAGREB Mla­den Miletić

Mre­že su Ever­to­nu omo­gu­ći­le pris­tup fa­no­vi­ma ju­go­is­toč­ne Azi­je i Juž­ne Ame­ri­ke, a igra­či s obja­va­ma po­ma­žu klu­bu u za­ra­di Kad je u si­ječ­nju 2003. kao 17-go­diš­nji su­per­ta­lent pot­pi­si­vao za pla­ve iz Ever­to­na svoj pr­vi pro­fe­si­onal­ni ugo­vor u ka­ri­je­ri, Wayne Ro­oney je u prat­nji ro­di­te­lja za ka­me­re i fo­to­re­por­te­re po­zi­rao dok stav­lja svoj “pa­raf” na pa­pir s cr­tom za pot­pis. Sad kad se vra­tio u vo­lje­ni klub, 14 go­di­na pos­li­je, pot­pi­sao se na ka­me­ru! Uzeo je mar­ker i is­pi­sao ne­čit­ko ini­ci­ja­le W.R. Bio je to ujed­no i sav nje­gov do­pri­nos jed­no­mi­nut­nom fil­mi­ću ko­jim je Ever­ton po­pra­tio nje­gov do­la­zak, a ko­ji je imao ve­ći odjek na druš­tve­nim mre­ža­ma ne­go išta što je klub s Go­odi­so­na u svo­joj po­vi­jes­ti do­tad obja­vio – 27.000 po­dje­la, 45.000 “laj­ko-

va” i 1300 ko­men­ta­ra sa­mo na Twit­ter-pro­fi­lu @ever­ton. Pla­vi iz Li­ver­po­ola pro­bi­li su se ta­ko i on­dje gdje do­sad ni­su ma­ri­li za njih – na tr­ži­šta ju­go­is­toč­ne Azi­je i Juž­ne Ame­ri­ke. – Ro­oney je za­pra­vo po tom pi­ta­nju je­dins­tven bu­du­ći da je nje­go­va po­pu­lar­nost na druš­tve­nim mre­ža­ma ve­ća od po­pu­lar­nos­ti bi­lo ko­jeg klu­ba Pre­mi­er Le­ague na druš­tve­nim mre­ža­ma – ka­že Scott McLe­od, Ever­to­nov di­rek­tor ra­zvoj­nih pro­gra­ma.

Ne­ki se još bo­re za pra­ti­te­lje

Cris­ti­ano Ro­nal­do je u tom po­gle­du, na­rav­no, ne­us­po­re­di­vo ja­či s 55,2 mi­li­ju­na pra­ti­te­lja na Twit­te­ru i 107 mi­li­ju­na na Ins­ta­gra­mu. No, do­la­zak Ro­oneya kao sed­mo­pla­si­ra­nog na ta­bli­ci no­go­met­nih zvi­jez­da druš­tve­nih mre­ža mi­je­nja ži­vot i sli­ku ma­log, ali po­nos­nog klu­ba s Go­odi­so­na. Ia­ko mo­žda nje­go­va ka­ri­je­ra za­la­zi u su­mrak, još uvi­jek je is­pred Ba­lea, Agüe­ra ili Suáre­za u ono­me što bi­smo mo­gli na­zva­ti “tvi­te­ro­sfe­rom”. Pri­sut­nost na druš­tve­nim mre­ža­ma pos­ta­la je to­li­ko ko­mer­ci­jal­no vri­jed­na za klub ko­ji ku­pu­je ne­kog igra­ča da mo­že “po­kri­ti” iz­nos sa­mog tran­sfe­ra, pa čak i bu­du­ću pla­ću igra­ča kroz is­ti­ca­nje spon­zor­skih obi­ljež­ja u obja­va­ma na druš­tve­nim mre­ža­ma, pa se ta­ko Pog­ba čak i kad je u Los An­ge­le­su u ba­ze­nu s Lu­ka­ku­om sni­ma u Adi­da­so­voj ma­ji­ci, a ako se sni­ma u autu, on­da to mo­ra bi­ti u Che­vro­le­tu, Uni­te­do­vu važ­nom part­ne­ru. Igra­či su svjes­ni da se sva­ka obja­va po­ten­ci­jal­no pre­tva­ra u no­vac, pa i sa­mi ak­tiv­no su­dje­lu­ju u kre­ira­nju “fil­mi­ća” ka­kav je snim­ljen o do­la­sku Ro­oneya u Ever­ton. Do­la­ze­ći iz Mo­na­ca u Chel­sea pri­je vi­še od tje­dan da­na, Ti­emo­ué Ba­kayo­ko po­veo je sa so­bom ci­je­lu film­sku eki­pu. Uz zvu­ke ame­rič­kog hip­hop du­eta Rae Srem­murd i nji­ho­va hi­ta Black Be­atles, ka­me­ra pra­ti Ba­kayo­ka ka­ko Eu­ros­ta­ro­vim vla­kom sti­že na lon­don­ski ko­lo­dvor St Pan­cras, uzi­ma tak­si i sti­že u klub. Fil­mić pod nas­lo­vom “TB14 Story” pri­vu­kao je tek 86.500 pra­ti­te­lja na Twit­te­ru ta­ko da si­ro­ti Ba­kayo­ko još ima pos­la na po­di­za­nju svog imi­dža.

M. Uni­ted vla­da mre­ža­ma

Pa­ul Pog­ba za­pa­lio je “pu­bli­ku” ovog lje­ta obja­vom obič­nog kli­pi­ća ka­ko s pri­ja­te­lji­ma hak­la ko­šar­ku, a proš­log je po­ru­šio sve gra­ni­ce ne sa­mo re­kord­nim tran­sfe­rom u po­vi­jes­ti već i sni­ma­njem pro­mo­tiv­nog fil­ma s hip-hop i gri­me iz­vo­đa­čem Stor­m­zyjem o po­vrat­ku na Old Traf­ford. Za film, a ka­žu i za sa­mi po­vra­tak, bio je zas­lu­žan Adi­das ko­ji je Man. Uni­te­du služ­be­ni, a Pog­bi pri­vat­ni spon­zor. Adi­da­su čak ni­je bi­lo ni bit­no da film ide na TV jer je pro­sječ­na dob gle­da­te­lja TV oko 44 go­di­ne i oni ne­će ku­po­va­ti nji­ho­ve no­ve ko­pač­ke. Bit­no im je bi­lo da se pro­bi­ju na pa­met­ne te­le­fo­ne 16-go­diš­nja­ka, nji­ho­vu ci­lja­nu pu­bli­ku. Na ko­ju te­le­vi­zi­ja sve ma­nje utje­če. Gle­da­ju­ći sa­mo klu­bo­ve, Man­c­hes­ter Uni­ted je vla­dar druš­tve­nih mre­ža jer ia­ko od 2013. ni­je bio pr­vak, po­lo­vi­na ukup­nih in­te­rak­ci­ja Pre­mi­er Le­ague klu­bo­va na druš­tve­nim mre­ža­ma (laj­ko­vi, ko­men­ta­ri, di­je­lje­nja ili retwe­eto­vi) ot­pa­da na Uni­ted. Ever­ton je tek osmi, mo­žda ga Ro­oney pri­mak­ne naj­ve­ći­ma bu­du­ći da je na dan pre­la­ska broj­ke od 15 mi­li­ju­na pra­ti­te­lja na Twit­te­ru obja­vio da će to pros­la­vi­ti pok­la­nja­njem jed­ne pot­pi­sa­ne ma­ji­ce. “Sa­mo RT (‘retwe­etaj­te’, op. a.) i mo­žda je osvo­ji­te!”, napisao je na Twit­te­ru. I 61.000 ljudi upra­vo to je i na­pra­vi­lo.

Igra­či ak­tiv­no su­dje­lu­ju u stva­ra­nju fil­mi­ća, a ne­ri­jet­ko ih pra­te i ci­je­le film­ske eki­pe Ro­oneyje­va po­pu­lar­nost si­gur­no će po­mo­ći da na­ras­te i broj pra­ti­te­lja Ever­to­na

Do­ček igra­ča Još ima sta­rih ro­man­ti­ča­ra ko­ji do­če­ku­je igra­če s is­pi­sa­nim po­ru­ka­ma, no je­su li oni vi­še bit­ni klu­bo­vi­ma? Wayne Ro­oney s mla­dim na­vi­ja­či­ma Ever­to­na, ko­ji pra­te sva­ki nje­gov ko­rak na druš­tve­nim mre­ža­ma, na ko­joj su mo­gli vi­dje­ti i nje­go­vo dru­go pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra. Dok se pr­vi pu­ta pot­pi­sao na pa­pir, sa­da se pot­pi­sao na ka­me­ru

mi­li­jun pra­ti­te­lja Na druš­tve­nim mre­ža­ma - Fa­ce­bo­oku, Ins­ta­gra­mu i Twit­te­ru ima Ar­se­na­lov Me­sut Ozil. Ipak, ne­do­volj­no da bi sti­gao naj­vi­še pra­će­nog Cris­ti­ana Ro­nal­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.