Neyma­ro­vi će mi­li­ju­ni hra­ni­ti Lea Me­ssi­ja

Ni­je bi­tan zdrav ra­zum, već pro­du­lje­nje ugo­vo­ra s Le­om

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Oz­ren Pod­nar ZAGREB

Bar­ca će u ob­no­vu Nou Cam­pa ulo­ži­ti 660 mi­li­ju­na eura. Do 2021. bi tre­ba­la bi­ti go­to­va Član upra­ve Pe­re Gra­ta­cos smi­je­njen je jer ni­je bio za ta­ko vi­sok Me­ssi­jev ugo­vor

Leo Me­ssi pro­du­ljio je ugo­vor s Bar­ce­lo­nom do 2021. Bi­lo je to pri­je Neyma­ro­va od­la­ska u Pariz. S tim nov­cem u Bar­ci će lak­še “is­tr­pje­ti” Me­ssi­ja Me­ssi­je­va je pre­go­va­rač­ka eki­pa na če­lu s ta­tom Jor­ge­om još pro­lje­tos us­kla­di­la uvje­te s upra­vom, ali je pred­sjed­nik Jo­sep Ma­ria Bar­to­meu. Tra­ja­nje no­vog ugo­vo­ra odre­dio je sam Leo jer se ne vi­di u no­go­met­noj eli­ti na­kon 34. ro­đen­da­na. Ta­da bi se, ka­ko je obe­ćao, vra­tio u ma­tič­ni Newell’s Old Boys i odi­grao ne­ko­li­ko se­zo­na u ar­gen­tin­skoj li­gi. U me­đu­vre­me­nu će u Bar­ci za­ra­đi­va­ti oko 25 mi­li­ju­na eura go­diš­nje ne­to, od­nos­no 56 mi­li­ju­na bru­to, jer je po­rez­na sto­pa na iz­u­zet­no vi­so­ke do­hot­ke 126 pos­to (!) na ne­to. Uz pla­ću, pri­mit će 50 mi­li­ju­na eura ne­to na­gra­de za pro­du­lje­nje ugo­vo­ra, a od­štet­na kla­uzu­la po­dig­nu­ta je na 300 mi­li­ju­na eura. To je osmi Me­ssi­jev ugo­vor s Bar­ce­lo­nom, 12 go­di­na na­kon pr­vog pot­pi­sa­nog u lip­nju 2005., kad je već bio pr­vo­ti­mac.

Stal­na po­vi­ši­ca

Ugo­vor je vri­je­dio do 2010., a ot­kup­na kla­uzu­la iz­no­si­la je 150 mi­li­ju­na eura. Me­ssi­jev brz na­pre­dak i zla­to na SP-u u U-20 po­tak­nu­li su pred­sjed­ni­ka Jo­ana La­por­tu da mu ne­ko­li­ko mje­se­ci kas­ni­je po­bolj­ša ugo­vor. Tre­ći je pot­pi­sao u si­ječ­nju 2007., kad je već slo­vio za no­vog Ma­ra­do­nu. Če­t­vr­ti 2008., na po­čet­ku ere Pe­pa Gu­ar­di­ole, a pe­ti 2009., kad je Barça osvo­ji­la tros­tru­ku kru­nu. Priz­nat kao naj­bo­lji no­go­me­taš pla­ne­ta, šes­ti se put za­vje­to­vao Barçi u pro­sin­cu 2012., a sed­mi u svib­nju 2014., uo­či Svjet­skog pr­vens­tva u Bra­zi­lu. Ta­da mu je pla­ća po­ras­la s 13 na 20 mi­li­ju­na eura ne­to, no i to je u me­đu­vre­me­nu pos­ta­lo pre­ma­lo za nje­gov (i ta­tin) ape­tit. Ni­su svi bili za taj ugo­vor, član upra­ve Pe­re Gra­tacós, ko­ji je proš­le se­zo­ne, u kon­tek­s­tu špe­ku­la­ci­ja o Me­ssi­je­voj po­vi­ši­ci, iz­va­lio da “Leo ne bi bio ta­ko do­bar bez Neyma­ra, Suáre­za, Piquéa, Ini­es­te”, zbog te iz­ja­ve smi­je­njen je s mjes­ta od­go­vor­nog za ve­zu iz­me­đu klu­ba i Špa­njol­sko­ga no­go­met­nog sa­ve­za. Iz­vr­š­ni di­rek­tor Ós­car Grau sa­ču­vao je po­zi­ci­ju, ali se na­šao na me­ti mom­ča­di zbog ko­men­ta­ra da Me­ssi­je­vo pro­du­lje­nje “va­lja ana­li­zi­ra­ti hlad­ne gla­ve i zdra­va ra­zu­ma; Barça ne mo­že na pla­će iz­dva­ja­ti vi­še od 70 pos­to pro­ra­ču­na pa Me­ssi­je­vu pla­ću mo­ra­mo uk­lo­pi­ti u to”. Na to mu je Lu­is Suárez od­go­vo­rio: “Tre­ba­mo s nji­me pro­du­lji­ti ugo­vor, a ne ima­ti zdrav ra­zum.”

No­vi bo­ga­ti ugo­vo­ri

Me­đu­tim, Gra­tacós i Grau ne go­vo­re be­smis­li­ce. Ko­li­ko god klub Iva­na Ra­ki­ti­ća od­lič­no za­ra­đu­je, sku­po­ća nje­go­vih zvi­jez­da os­tav­lja ma­lo ma­ne­var­skog pros­to­ra. Proš­le je go­di­ne klub ob­no­vio ugo­vo­re s još ne­ko­li­ko “sve­tih kra­va”, ko­je su ima­le obil­ne po­nu­de bo­ga­tih klu­bo­va – Suáre­zom, Piquéom, Busqu­et­som i Ter Ste­ge­nom. – Mno­gi su klu­bo­vi za pe­ta­ma na­ših zvi­jez­da, ali oni že­le os­ta­ti ov­dje i nas­ta­vi­ti uži­va­ti u eri na­ših us­pje­ha – ko­men­ti­rao je Bar­to­meu pro­tek­lih da­na. Nji­ho­vu “že­lju” za os­tan­kom, Bla­ugra­na pa­pre­no pla­ća ta­ko da joj ne os­ta­je mno­go od re­kord­nih pri­ho­da. Upra­va je obja­vi­la da je proš­le se­zo­ne os­tva­ri­la re­kor­dan pri­hod od 708 mi­li­ju­na eura, no po od­bit­ku svih tro­ško­va i po­re­za pro­fit je iz­no­sio sa­mo 18 mi­li­ju­na eura. Uvjer­lji­vo naj­ve­ća stav­ka su pla­će igra­ča (uklju­ču­ju­ći i dru­ge spor­to­ve), na ko­je ot­pa­da 66 pos­to tro­ško­va. Klub ima i zna­ča­jan dug pre­ma kre­dit­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma od 247 mi­li­ju­na eura, što je 24,5 mi­li­ju­na ma­nje ne­go pri­je go­di­nu da­na. Najveći iz­a­zo­vi pla­vo-cr­ve­ne tek oče­ku­ju. Pr­vi je ob­no­va Nou Cam­pa, ko­ja bi tre­ba­la tra­ja­ti od 2018. do 2021. i ko­šta­ti naj­ma­nje 660 mi­li­ju­na eura. Sve će ipak bi­ti lak­še na­kon što u bla­gaj­nu do­đu mi­li­ju­ni od pa­ri­ško­ga klu­ba.

Odlazak Neyma­ra ne­će pre­vi­še za­bri­nu­ti Lea Me­ssi­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.