U In­te­ru je naj­bo­lji bio Pu­ljić, a u Sla­ve­nu Be­lu­pu Iva­nov­ski

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (le)

Po­bje­da je Sla­ven Be­lu­po do­ve­la na dru­go mjes­to ljes­tvi­ce, ima 9 bo­do­va, ko­li­ko i vo­de­ća Rijeka, a In­ter je pe­ti, iza Haj­du­ka Te­že ne­go što su oče­ki­va­li no­go­me­ta­ši Sla­ve­na Be­lu­pa doš­li su do 2:1 po­bje­de nad vin­ko­vač­kom Ci­ba­li­jom. Mom­čad ko­ja je ti­je­kom pri­pre­ma ima­la ve­li­kih fi­nan­cij­skih pro­ble­ma, ko­ja vi­še raz­miš­lja o eg­zis­ten­ci­ji ne­go o sa­moj igri, pa­la je tek pri kraju utak­mi­ce. Vin­kov­ča­ni ta­ko na­kon če­ti­ri ko­la ima­ju is­to to­li­ko po­ra­za i pred­sto­ji im ve­li­ka bor­ba za os­ta­nak, što je u gra­du na Bo­su­tu, na­ža­lost, pos­ta­la već tra­di­ci­ja. – Naj­bit­ni­je je da smo po­bi­je­di­li. Ima­li smo pro­ble­ma u igri, no vi­dio sam te na­še bol­ne toč­ke i vje­ru­jem da će­mo ih br­zo is­pra­vi­ti – re­kao je tre­ner Sla­ve­na Želj­ko Ko­pić. Nje­gov ko­le­ga Bar­to­lo­vić, ko­ji je proš­le se­zo­ne spa­sio Vin­kov­ča­ne, još je bez bo­do­va i ima ve­li­ke bri­ge. – Kada iz­gu­bi­mo utak­mi­cu a ni­smo bili sla­bi­ji, to bo­li – re­kao je Bar­to­lo­vić. Ru­deš, no­vi pr­vo­li­gaš, ko­ji je pr­vi put igrao u svom no­vom do­mu za ovu se­zo­nu, u Kranj­če­vi­će­voj uli­ci, ni­je iz­dr­žao pri­ti­sak pre­mi­je­re. Div iz pred­gra­đa za­pre­šić­ki In­ter po­ka­zao je da je is­kus­ni­ji i do­šao do po­bje­de 2:0. – Bi­lo je jao te­ško igra­ti zbog vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re, no bit­no je da smo po­bi­je­di­li – re­kao je tre­ner In­te­ra To­plak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.