Pre­kid “ro­man­se” Osi­je­ka i Ri­je­ke

Na­kon PSV-a do­la­zi Ke­ko­va mom­čad s da­nom od­mo­ra vi­še

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - ZAGREB sport@ve­cer­nji.net Gra­di­mir Đu­ka­rić

Čak de­vet od je­da­na­est su­sre­ta s Ma­tja­žom Ke­kom Zo­ran Ze­kić je iz­gu­bio, od to­ga šest proš­le se­zo­ne. Ho­će li us­pje­ti pre­ki­nu­ti niz? Sre­ća zbog po­nov­nog su­sre­ta Zo­ra­na Ze­ki­ća i Ma­tja­ža Ke­ka ni­je obos­tra­na. - Me­ne Ma­tjaž Kek ja­ko vo­li - ka­zao je tre­ner Osi­je­ka uo­či gos­to­va­nja Ri­je­ke u Grad­skom vr­tu pa po­jas­nio odak­le ta “lju­bav”: - Proš­le se­zo­ne me je svih šest pu­ta po­bi­je­dio.

No­va rje­še­nja za Osijek?

I ne sa­mo proš­le se­zo­ne, ni s jed­nim tre­ne­rom u ka­ri­je­ri Zo­ran Ze­kić ne­ma ta­ko ne­ga­ti­van omjer kao s tre­ne­rom Ri­je­ke. Od 11 utak­mi­ca u ko­ji­ma su vo­di­li svo­je mom­ča­di (dva pu­ta su­sre­li su se u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Eu­rop­sku li­gu kada je da­naš­nji tre­ner Osi­je­ka vo­dio She­riff iz Ti­ras­po­la) Kek je sla­vio čak de­vet pu­ta, a Ze­kić ni­jed­nom! “Ro­man­si” je tre­ner Osi­je­ka, me­đu­tim, od­lu­čio sta­ti na kraj. - Ne­će me nit­ko po­bi­je­di­ti se­dam pu­ta za­re­dom - hra­bro je po­ru­čio šef stru­ke bi­je­lo-pla­vih Ze­kić uo­či no­vog su­sre­ta s Ke­kom. - Rijeka je ima­la dan vi­še od­mo­ra od nas, što ni­je ne­bit­no. Na­dam se da će­mo se us­pje­ti opo­ra­vi­ti u sva­kom smis­lu, i fi­zič­kom i psi­hič­kom, na­kon utak­mi­ce s ni­zo­zem­skim PSV-om jer sa­mo ta­ko se mo­že­mo nad­me­ta­ti s Ri­je­kom ko­ja je već sa­da pos­ta­la oz­bilj­na mom­čad i europ­skim raz­mje­ri­ma - ka­zao je tre­ner Osi­je­ka. Ze­kić će, me­đu­tim, pro­tiv Ke­ka mo­ra­ti tra­ži­ti no­va rje­še­nja u obra­ni jer je tran­sfer Ma­tea Ba­ra­ća u Ajax go­to­va stvar. Sto­pe­ra ko­ji je ne ta­ko dav­no sa Ši­be­ni­kom igrao u Dru­goj li­gi još ne­ko­li­ko sa­ti di­je­li od ugo­vo­ra ži­vo­ta sa slav­nim klu­bom.

Fi­nan­cij­ska po­bje­da klu­ba

U sa­mo go­di­nu da­na 1,90 me­ta­ra vi­so­kom Si­nja­ni­nu pre­okre­nuo se ži­vot, od ano­nim­nog igra­ča se pre­ko Osi­je­ka pr­vo do­mo­gao hr- vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je, a na kraju i ve­li­kog tran­sfe­ra. Ni­zo­zem­ski Ajax ga je mje­se­ci­ma pra­tio, a na­kon utak­mi­ca s PSV-om u ko­ji­ma je Ba­rać od­lič­no igrao, do­bio je po­t­vr­du pret­hod­nih ska­ut­skih iz­vje­šta­ja i od­lu­čio da vi­še ne­će če­ka­ti s po­nu­dom. Iz Grad­skog vr­ta, u skla­du s do­sa­daš­njom prak­som uve­de­nom na­kon što je klub do­bio no­ve vlas­ni­ke, ne ogla­ša­va­ju se sve dok po­sao ni­je za­klju­čen, no ni­zo­zem­ski me­di­ji ne dvo­je da će u po­ne­dje­ljak tran­sfer bi­ti i služ­be­no objav­ljen, a Ba­rać i služ­be­no pred­stav­ljen u dre­su Ajaxa. S fi­nan­cij­ske stra­ne, Osijek je pro­šao sjaj­no jer je proš­log lje­ta Ba­rać u Grad­ski vrt do­šao bez od­šte­te, a već su­tra će, pre­ma tvrd­nja­ma ni­zo­zem­skih me­di­ja, na ime tran­sfe­ra upri­ho­di­ti iz­me­đu 1,5 i dva mi­li­ju­na eura. Pro­da­ja Ba­ra­ća ta­ko će pos­ta­ti je­dan od naj­ve­ćih pos­lo­va u po­vi­jes­ti klu­ba na­kon tran­sfe­ra Ju­ri­ce Vra­nje­ša (tri mi­li­ju­na eura) i Mar­ka Ba­bi­ća (dva mi­li­ju­na) u Bayer iz Le­ver­ku­se­na u lje­to 1999. go­di­ne, od­nos­no Do­ma­go­ja Vi­de 2010. go­di­ne za 2,5 mi­li­ju­na eura, ta­ko­đer u Bayer.

Nit­ko me ne­će po­bi­je­di­ti se­dam pu­ta za­re­dom!, iz­ja­vio je tre­ner Osi­je­ka Zo­ran Ze­kić Ba­rać je u Osijek do­šao bez od­šte­te, a Ajaxu bi mo­gao bi­ti pro­dan za 1,5 do 2 mi­li­ju­na eura

DA­VOR JAVOROVIĆ/PIXELL

Ba­ra­ćev tran­sfer Ako se os­tva­ri, bit će to je­dan od naj­ve­ćih pos­lo­va u po­vi­jes­ti osječ­ko­ga klu­ba

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.