Man­džu­kić mi je dao sa­vje­te, eh, kad bih za­igrao s njim...

Ma­lo je re­ći da sam bio uz­bu­đen kad sam do­šao u To­ri­no

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Želj­ko Jan­ko­vić zelj­ko.jan­ko­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ra­di­mo u ja­kom re­ži­mu, učim ta­li­jan­ski, a slo­bod­no vri­je­me ko­ris­tim za či­ta­nje knji­ga – ka­že San­dro San­dro Ku­le­no­vić (17), mla­di hr­vat­ski na­pa­dač, dva­de­se­tak je da­na u re­ži­mu Ju­ven­tu­so­vih tre­nin­ga. Je­dan je od sed­mo­ri­ce stra­na­ca u mla­doj mom­ča­di za ko­je je stru­ka to­rin­skog klu­ba od­lu­či­la da je per­s­pek­ti­va u ko­ju tre­ba­ju ula­ga­ti. Ku­le­no­vić, na­kon omla­din­ske ško­le Di­na­ma, go­di­nu je da­na pro­veo u Le­gi­ji iz Var­ša­ve. U Di­na­mu je bio je­dan od naj­u­čin­ko­vi­ti­jih na­pa­da­ča u omla­din­skoj ško­li zad­njih go­di­na, a u Le­gi­ji je čak bio me­đu igra­či­ma re­gis­tri­ra­nim za Li­gu pr­va­ka. Ku­le­no­vić se tre­nu­tač­no pri­pre­ma s mla­dom mom­ča­di Ju­ven­tu­sa, a u svom pr­vom nas­tu­pu, u pri­ja­telj­skom su­sre­tu, od­mah je pos­ti­gao po­go­dak. Kroz kon­ku­ren­ci­ju u Pri­ma­ve­ri će, ka­ko sam ka­že, po­ku­ša­ti iz­bo­ri­ti mjes­to u naj­bo­ljoj pos­ta­vi to­rin­skog di­va. Ja­vio nam se s doj­mo­vi­ma iz To­ri­na. – Ma sve je sjaj­no. Od­mah se na pr­vu vi­di ko­li­ko je to ve­li­ki klub. Sve je sa­vr­še­no pos­lo­že­no. A na us­lu­zi su mi svi mo­ji su­igra­či i dje­lat­ni­ci klu­ba. Odu­šev­ljen sam iz­gle­dom kam­pa i bro­jem nji­ho­vih po­moć­nih te­re­na, svla­či­oni­ca, res­to­ra­na... – po­čeo je Ku­le­no­vić. Je li bio uz­bu­đen kada je shva­tio da će pot­pi­sa­ti za Ju­ven­tus? – Ma­lo je re­ći da sam bio uz­bu­đen. Kada sam do­šao, ni­sam mo­gao vje­ro­va­ti gdje sam. Osje­ća li raz­li­ku u kva­li­te­ti i in­ten­zi­te­tu tre­nin­ga? – Tre­nin­zi su ja­ko na­por­ni. Po­če­tak je pri­pre­ma pa zbog to­ga ra­di­mo pu­nim in­ten­zi­te­tom. Osim fi­zič­ke pri­pre­me, sna­žan na­gla­sa­ka Ta­li­ja­ni stav­lja­ju na tak­tič­ke va­ri­jan­te, sve do naj­sit­ni­jeg de­ta­lja. Gdje je smje­šten? – Ju­ven­tus ima svoj ho­tel u kojem su smje­šte­ni svi igra­či. S deč­ki­ma se dru­žim 24 sa­ta dnev­no. To je sjaj­no zbog mom­čad­skog du­ha, ali i me­ni od­go­va­ra zbog lak­šeg uče­nja je­zi­ka... Sva­ka mi­nu­ta da­na u Ju­ven­tu­so­vu re­ži­mu je is­pro­gra­mi­ra­na. – Do­ru­čak, tre­ning, od­mor, ru­čak, od­mor, lek­ci­je iz ta­li­jan­skog, tre­ning, spa­va­nje... To je ot­pri­li­ke sva­kod­nev­na ru­ti­na. Po­la­ko skla­pam pri­ja­telj­stva sa su­igra­či­ma. Ima ih ko­ji go­vo­re en­gle­ski i to mi olak­ša­va pri­la­god­bu – is­ti­če San­dro. Zna­či, ne­ma pre­vi­še slo­bod­nog vre­me­na? – Ne­ma ga uop­će – smi­je se San­dro. – Za sa­da ne, jer su pri­pre­me u pla­ni­na­ma u naj­žeš­ćem je­ku. Sa­da nas oče­ku­je tur­nir u Švi­car- skoj pa će­mo ma­lo iz­a­ći iz ovog re­ži­ma. Ali sva­ki tre­nu­tak ko­ji mo­gu iz­dvo­ji­ti za se­be ko­ris­tim za či­ta­nje knji­ga – ot­kri­va Ku­le­no­vić. Imat će San­dro zah­tje­van po­sao jer mo­ra oprav­da­ti imidž ka­kav su Hr­va­ti odu­vi­jek ima­li u Ju­ven­tu­su. – Znam, svjes­tan sam to­ga. Baš zbog ugle­da na­ših no­go­me­ta­ša i me­ni je lak­še. Vi­dim po to­me ka­ko su me pri­hva­ti­li u klu­bu. Je li imao pri­li­ku su­sres­ti na­še ‘ve­li­ke deč­ke’ u Ju­ven­tu­su? – Na sre­ću, sreo sam se s Ma­ri­jem Man­džu­ki­ćem. Ma­lo smo po­pri­ča­li. Dao mi je ne­ke sa­vje­te. Re­kao je da sva­ki dan tre­ba ra­di­ti na­por­no, naj­češ­će i pre­ko li­mi­ta. Da mo­ram uvi­jek da­ti sve od se­be i be­skom­pro­mis­no se bo­ri­ti – ot­kri­va Ku­le­no­vić. Sa­vje­ti ti­pič­ni za Man­džu. Ako San­dro bu­de slu­šao sa­vje­te na­šeg re­pre­zen­ta­tiv­ca, si­gur­no će pro­fi­ti­ra­ti. San­dro raz­miš­lja baš u tom smje­ru jer mu je im­pe­ra­tiv opet sa­vr­še­no lo­gi­čan... – To je, na­rav­no, pr­va mom­čad Ju­ven­tu­sa. To bi bi­la nagrada za sve što sam ra­dio u ka­ri­je­ri. To mi je naj­ve­ća že­lja. Još da za­igram s Man­džom, uh... – is­kren je Ku­le­no­vić.

Ne osje­ćam ni­ka­kav pri­ti­sak, do­šao sam u je­dan od naj­ve­ćih klu­bo­va. Uži­vam!

Ko­li­ko se to­ga pro­mi­je­ni­lo u nje­go­vu ži­vo­tu zad­njih da­na s ob­zi­rom na to da je član eu­rop­skog ve­li­ka­na? – Pro­mi­je­nio se sa­mo grb. Po­no­san sam što imam pri­li­ku no­si­ti ovaj dres. Os­ta­lo je sve is­to, ne osje­ćam ni­ka­kav pri­ti­sak. Za me­ne je ve­li­ka stvar što sam ov­dje. Za­hva­lan sam Bo­gu na ovak­voj šan­si. Na­pra­vit ću sve da pu­no go­di­na no­sim Ju­ven­tu­so­vu ma­ji­cu – za­klju­čio je Ku­le­no­vić. San­dro je je­dan od dvo­ji­ce mla­dih igra­ča po­nik­lih iz Di­na­mo­ve ško­le ko­ji su pot­pi­sa­li za ve­li­ke mom­ča­di pod pa­tro­na­tom me­na­džer­ske agen­ci­je HBR sport. Pod­sje­ti­mo, Do­mi­nik Ko­tar­ski po­čet­kom mje­se­ca pre­šao je u Ajax.

Ne osje­ćam pri­ti­sak, sa­mo sam pro­mi­je­nio dres, a na­pra­vit ću sve da ovaj no­sim pu­no go­di­na – ka­že Ku­le­no­vić

Ku­le­no­vić i Man­džu­kić Naš va­tre­ni as od­mah je bio pri ru­ci mla­dom no­go­me­ta­šu ko­ji je sti­gao u To­ri­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.