Bayern osvo­jio Su­per­kup na­kon dra­me 11-era­ca pro­tiv Bo­ru­ssi­je D.

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

No­go­me­ta­ši Bayer­na osvo­ji­li su svoj pr­vi tro­fej se­zo­ne, u fi­na­lu nje­mač­kog Su­per­ku­pa na­kon dra­ma­tič­nog iz­vo­đe­nja je­da­na­es­te­ra­ca Ba­var­ci su bili bo­lji od Bo­ru­ssi­je Dort­mund sa 7:6 (2:2). A mom­čad Carla An­ce­lot­ti­ja bi­la je na ko­rak od po­ra­za. Po­ve­li su žu­to-cr­ni go­lom Pu­li­ši­ća u 12. mi­nu­ti, iz­jed­na­čio je Lewan­dow­ski u 18., a Au­ba­meyang je u 71. opet do­veo u vod­stvo Bo­ru­ssi­ju. Bayern je iz­jed­na­čio tek u 88. mi­nu­ti, i to za­hva­lju­ju­ći auto­go­lu Bu­er­ki­ja. A on­da su Ba­var­ci bili spret­ni­ji u lu­tri­ji je­da­na­es­te­ra­ca, te na­kon šes­te se­ri­je po­di­gli još je­dan tro­fej. Tra­gi­čar je bio Bar­tra, ko­ji je pro­ma­šio taj 11-erac u šes­toj se­ri­ji ras­pu­ca­va­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.