Bolt: Star sam, ne­mo­ćan, ne­ma vi­še mu­nje u me­ni

Sin me na­go­va­ra da tr­čim do Olim­pij­skih iga­ra u To­ki­ju 2020.

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net Da­mir Mr­vec

Osvo­ji­ti olim­pij­sko zla­to s 37 go­di­na? E, to bi bi­lo co­ol, re­kao je Jus­tin Ga­tlin na­kon zla­ta na 100 me­ta­ra u ve­li­kom lon­don­skom fi­na­lu Od­la­ze­ći si­noć s Olim­pij­skog sta­di­ona u Lon­do­nu, sku­pi­na na­vi­ja­ča iz Ja­maj­ke ple­sa­la je i pje­va­la. Po­mis­li­li smo, mo­žda su gle­da­li kri­vu utr­ku na 100 me­ta­ra, mo­žda ni­su shva­ti­li da je Usa­in Bolt, nji­hov idol, nji­ho­va naj­ve­ća sport­ska zvi­jez­da, pr­vi put na jed­nom ve­li­kom na­tje­ca­nju iz­gu­bio utr­ku. Na­ime, na Svjet­skom pr­vens­tvu u Ta­eguu u Juž­noj Ko­re­ji Bolt ni­je iz­gu­bio utr­ku na 100 me­ta­ra, već je bio di­sk­va­li­fi­ci­ran zbog ne­pra­vil­nog star­ta.

Gro­zan start

Sla­vi­mo jer je Bolt za nas uvi­jek po­bjed­nik. Ni­je važ­no što je bio tre­ći. Pa vi­dje­li ste da je ci­je­li sta­di­on skan­di­rao i plje­skao sa­mo nje­mu. Do­bio je ve­ći plje­sak od do­ma­ćeg tr­ka­ča Pres­co­da. Ga­tlin? Sve ste vi­dje­li, sve ste ču­li. Zvi­žduk na zvi­žduk. Sa­mo to je zas­lu­žio pre­va­rant, čo­vjek ko­ji je va­rao da bi do­šao do re­zul­ta­ta. Ma, ko­ga bri­ga za sta­rog Ame­ri­kan­ca. Bolt je je­di­ni i ne­po­nov­ljiv – re­kao je je­dan od na­vi­ja­ča pi­ju­ći pi­vo. Usa­in Bolt je druk­či­je za­miš­ljao sce­na­rij svo­je zad­nje utr­ke na 100 me­ta­ra. Za­miš­ljao je da će pos­ta­ti je­di­ni sprin­ter u po­vi­jes­ti ko­ji će u dže­pu ima­ti če­ti­ri nas­lo­va svjet­skog pr­va­ka. Os­tao je na tri, pa će ta­ko Car­lu Lewi­su i Ma­uri­ceu Gre­enu os­ta­ti osmi­jeh na li­cu jer ih ni­je pres­ti­gao po bro­ju zla­ta na naj­kra­ćoj atlet­skoj di­oni­ci. I Lewis i Gre­en ta­ko­đer ima­ju po tri nas­lo­va, i to po tri za­re­dom, što Bol­tu ni­je us­pje­lo. Čim sam iz­i­šao iz start­nog blo­ka po­mis­lio sam – go­tov sam. To mi je bio je­dan od naj­go­rih iz­la­za­ka iz start­nog blo­ka do­sad. Ma, ne­što ne va­lja s tim start­nim blo­ko­vi­ma na sta­di­onu. Već u po­lu­fi­na­lu osje­tio sam da sam po­sr­nuo – is­tak­nuo je Bolt. Či­ni se da ni­je bio pre­vi­še ra­zo­ča­ran što ni­je osvo­jio zla­to. Ta­ko se či­ni­lo du­go na­kon utr­ke, dok je tr­čao po­čas­ni krug i poz­drav­ljao gle­da­te­lje, a dje­voj­ke s tri­bi­na vri­šta­le kada bi ga ugle­da­le već na uda­lje­nos­ti od sto me­ta­ra. Tak­vu eufo­ri­ju u Lon­do­nu su vje­ro­jat­no is­ku­si­li sa­mo Be­atle­si. Nit­ko ni­je sre­tan kad na kraju ne po­bi­je­di. Kad su mi se sle­gle sve emo­ci­je, na­rav­no da sam bio ra­zo­ča­ran. Na­por­no sam tre­ni­rao ci­je­le se­zo­ne, htio sam tr­ča­ti na Svjet­skom pr­vens­tvu zbog broj­nih obo­ža­va­te­lja. Dao sam sve od se­be, ali, eto, bi­lo je to pre­ma­lo... Iz­gu­bio sam utr­ku od jed­nog ve­li­kog sprin­te­ra i od jed­nog klin­ca. Sma­tram da je taj kli­nac, Co­le­man, ja­ko ta­len­ti­ran i da je bu­duć­nost sprin­ta u nje­go­vim ru­ka­ma. Bez ob­zi­ra na po­bje­de ili ovaj po­raz, uvi­jek sam us­prav­no ho­dao. Mis­lim da sam pu­no na­pra­vio za atle­ti­ku i da je za­is­ta vri­je­me da odem – re­kao je Bolt. Svjet­sko pr­vens­tvo za nje­ga još ni­je za­vr­še­no. Os­ta­je mu utr­ka šta­fe­ta na 4x100 me­ta­ra. Ne­ki su mo­žda po­mis­li­li da će na­kon pr­ve bron­ce u ži­vo­tu ipak od­lu­či­ti tr­ča­ti i na 200 me­ta­ra. – Ne­ću tr­ča­ti na 200 me­ta­ra jer mis­lim da ne bi bi­lo ni­šta bo­tr­či lje. Jed­nos­tav­no ni­sam u for­mi da mo­gu oče­ki­va­ti po­bje­du. Ne bje­žim od is­ti­ne, star sam, na­čet oz­lje­da­ma i ne­mo­ćan. Za­to sam i od­lu­čio da mi je ovo zad­nja se­zo­na.

Ne­će tr­ča­ti na 200 me­ta­ra

No, mno­gi su sklo­ni tvrd­nja­ma da će se Bolt ipak jed­nog da­na vra­ti­ti. – Bolt je star­tao očaj­no. Pra­vo je ču­do ka­ko je uop­će osvo­jio me­da­lju. U naj­bo­ljim je tr­kač­kim godinama, ali je emo­tiv­no po­tro­šen i vi­di se da mu je sve­ga dos­ta. Vje­ru­jem da će se po­vu­ći, ali sa­mo na go­di­nu ili dvi­je, a on­da se vra­ti­ti u ve­li­kom sti­lu. Ima 31 go­di­nu, no ako Ga­tlin s 35 go­di­na ta­ko br­zo, mo­ći će i Bolt – re­kao je Mla­den Ka­ta­li­nić, hr­vat­ski atlet­ski iz­bor­nik. S nje­go­vim iz­ja­va­ma sla­že se i Ma­ja Go­lub, ne­ka­daš­nja hr­vat­ska re­kor­der­ka na 100 me­ta­ra. – Bolt je već do­volj­no na­pra­vio i mis­lim da jed­nos­tav­no vi­še ne uži­va u to­me kao pri­je. Pos­ti­gao je ap­so­lut­no sve što je­dan sprin­ter mo­že pos­ti­ći. Za­si­tio se jer jed­nos­tav­no vi­še ne­ma mo­ti­va. Na ljes­tvi­ci od je­dan do de­set, on je na de­set i ne­ma iz­nad. Mo­žda ni­je ove se­zo­ne tre­ni­rao onim ela­nom, mo­ti­va­ci­jom i s užit­kom kao pri­je pa se do­go­dio ovaj po­raz – rek­la je Go­lub. Što će Bolt ra­di­ti kada ne­će bi­ti u atle­ti­ci, bi­lo je pi­ta­nje ko­je je sve za­ni­ma­lo na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re, ko­ja je za­vr­še­na oko po­no­ći po ov­daš­njem vre­me­nu. – Ži­vjet ću kao i svi dru­gi, no di­zat ću se kad želim i uza saz­na­nje da taj dan ne mo­ram tre­ni­ra­ti. Ci­je­li dan mo­ći ću ra­di­ti ono što ja ho­ću. Že­lio bih ot­pu­to­va­ti na ne­ka mjes­ta ko­ja želim po­sje­ti­ti kao obi­čan tu­rist – is­tak­nuo je. O Ga­tli­nu, zbog afe­re s do­pin­gom, ni­je baš imao do­bro miš­lje­nje, ali... –Vri­je­me li­je­či sve ra­ne. Ako je ov­dje, zna­či da je u re­du, da vi­še ne­ma pro­ble­ma s do­pin­gom. Na­por­no je ra­dio i on mi je u zad­nje vri­je­me bio je­dan od naj­lju­ćih su­par­ni­ka. Zas­lu­žio je zla­to – za­klju­čio je Bolt.

Na kraju su ipak od­lu­či­va­li cen­ti­me­tri, ali za dru­go mjes­to. Opro­štaj od pu­bli­ke ko­ja mu se godinama di­vi­la

na svjet­skim pr­vens­tvi­ma osvo­jio je Bolt. I to 11 zlat­nih, dvi­je sre­br­ne i jed­nu bron­ča­nu

USA­IN BOLT is­pi­sao je naj­div­ni­je stra­ni­ce svjet­ske atlet­ske po­vi­jes­ti u sprin­ter­skim dis­ci­pli­na­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.