Lon­don mu ni­je sre­tan, na­kon OI i na SP-u bez fi­na­la

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir.mr­vecr@ve­cer­nji.net

Od pr­vog tre­nut­ka osje­ćao sam da to ni­je moj dan i da ne­ću do­bro ska­ka­ti. Gu­žva, vje­tar, sve me je ome­ta­lo, ka­že Hor­vat Da­mir Mr­vec Osječ­ki mot­kaš Ivan Hor­vat pri­je dvi­je go­di­ne bio je de­ve­ti na Svjet­skom pr­vens­tvu u Pe­kin­gu. Dvi­je go­di­ne kas­ni­je, u Lon­do­nu, ni­je ušao u fi­na­le. Za­peo je u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma pre­sko­čiv­ši 5,45 me­ta­ra. Po­ku­šao je tri­put pre­ko 5,60 me­ta­ra, ali ni­je iš­lo, a Hor­vat ima objek­tiv­no objaš­nje­nje za­što ni­je us­pio. – Bio sam u sku­pi­ni A, a ta sku­pi­na bi­la je iza ska­ka­li­šta B sku­pi­ne. Zbog te či­nje­ni­ce moj tre­ner ni­je mo­gao vi­dje­ti ni odraz ni zad­nje ko­ra­ke. Ni­je mi to sme­ta­lo na pr­ve dvi­je po­čet­ne vi­si­ne, ali na vi­si­ni od 5,60 me­ta­ra ni­je mi mo­gao re­ći što tre­bam is­pra­vi­ti. Još je po­čeo pu­ha­ti i vje­tar u pr­sa pa je tre­ba­lo “ušti­ma­ti” za­let, a ni­je mi imao tko gledati odraz. U zad­njem po­ku­ša­ju na 5,60 me­ta­ra za­let je bio do­bar, ali ni­sam po­go­dio du­bi­nu. Jas­no da sam ra­zo­ča­ran jer je mo­glo bi­ti pu­no bo­lje. Dao sam sve od se­be – re­kao je Hor­vat. Dru­gi put nas­tu­pio je na ve­li­kom na­tje­ca­nju na olim­pij­skom sta­di­onu u Lon­do­nu. Pr­vi put na Igra­ma 2012. go­di­ne, no oči­to mu ovaj sta­di­on ni­je sret­no odre­di­šte. – Pr­vi put sam u Lon­don do­šao skup­lja­ti auto­gra­me, a dru­gi put ci­ljao sam pla­sman u fi­na­le. Ni­je iš­lo, što mo­gu. Se­zo­na još ni­je go­to­va. Imam još dva nas­tu­pa, od ko­jih je­dan u Za­gre­bu. Do­go­vo­ri li me­na­džer još ka­kav nas­tup iz­me­đu Lon­do­na i Za­gre­ba, bit ću sre­tan – is­tak­nuo je Ivan Hor­vat. No­va šan­sa za bo­lji re­zul­tat bit će slje­de­će go­di­ne na Eu­rop­skom pr­vens­tvu u Ber­li­nu... – Još ne znam ho­ću li ići na Svjet­sko dvo­ran­sko pr­vens­tvo ili će sva paž­nja bi­ti us­mje­re­na na Eu­rop­sko pr­vens­tvo na otvo­re­no­me – re­kao je Hor­vat. Ina­če, za ula­zak u fi­na­le tre­ba­lo je pre­sko­či­ti 5,60 me­ta­ra. Jas­no, iz pr­vog po­ku­ša­ja. Nor­mu od 5,70 me­ta­ra pre­sko­či­lo je osam mot­ka­ša. Sa­mo su tro­ji­ca pre­sko­či­la 5,70 iz pr­vog po­ku­ša­ja (R. La­vil­le­nie, Ken­dric­ks i Li­sek).

Ivan Hor­vat ni ovaj put ni­je us­pio ući u ve­li­ki fi­na­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.