Manyon­ga: Ro­đen sam da sru­šim taj svjet­ski re­kord

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm)

Lu­vo Manyon­ga ro­đen je kada je Mi­ke Powell sru­šio svjet­ski re­kord u sko­ku u dalj. Ka­že Juž­no­afri­ka­nac da je to mo­žda znak Od­mah na­kon što je osvo­jio nas­lov svjet­skog pr­va­ka u sko­ku u dalj, sti­gla je po­t­vr­da da će Juž­no­afri­ka­nac Lu­vo Manyon­ga nas­tu­pi­ti na 67. Me­mo­ri­ja­lu Bo­ri­sa Han­že­ko­vi­ća. On je na olim­pij­skom sta­di­onu po­bi­je­dio sko­kom od 8,48 me­ta­ra, a naj­bo­lji mu je ovo­go­diš­nji re­zul­tat 8,65, što zna­či da će oz­bilj­no bi­ti ugro­žen i re­kord mi­tin­ga ko­ji već de­set go­di­na dr­ži Ir­ving Sa­la­di­no (8,45 me­ta­ra, op. a.). Osim Manyon­ge, u Za­gre­bu će­mo vi­dje­ti i svjet­skog pr­va­ka iz Pe­kin­ga 2015. go­di­ne, Ru­sa Alek­san­dra Menj­ko­va, ko­ji je u Lon­do­nu bio če­t­vr­ti (8,27) te još jed­nog fi­na­lis­ta SP-a, Uru­gvaj­ca Emi­li­ana La­su (8.11). Ovaj juž­no­afrič­ki da­ljaš zbog do­pin­ga je pa­uzi­rao od 2012. do 2016. go­di­ne, a po po­vrat­ku na za­le­ti­šte osvo­jio je sre­bro na Igra­ma u Ri­ju. – Već na slje­de­ćem ve­li­kom na­tje­ca­nju vi­jo­rit će se zas­ta­va mo­je zem­lje na naj­vi­šem jar­bo­lu – re­kao je na­kon Ri­ja Lu­vo ko­ji je ro­đen 1991. go­di­ne. Te je go­di­ne Mi­ke Powell pos­ta­vio svjet­ski re­kord sko­čiv­ši 8,95 me­ta­ra. – Mo­žda sam ro­đen te go­di­ne ka­ko bih nad­ma­šio nje­gov re­zul­tat – ka­že Lu­vo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.