Že­ne po­lu­dje­le za hit grud­nja­kom ko­ji je za­pra­vo ruč­nik za do­ji­lje

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (ic)

Erin Ro­bert­son osmis­li­la je no­vi tip Ta-Ta grud­nja­ka ko­ji je već pos­tao hit u svi­je­tu i ja­ko se do­bro pro­da­je po ci­je­ni od 280 ku­na Erin Ro­bert­son osmis­li­la je no­vi tip grud­nja­ka ko­ji je već pos­tao hit i ja­ko se do­bro pro­da­je. Di­zaj­ne­ri­ci je cilj bio da grud­njak, ko­ji je za­pra­vo ruč­nik, maj­ka­ma ko­je do­je pru­ži za­šti­tu od cu­re­nja mli­je­ka na­kon do­je­nja, ali taj grud­njak spre­ča­va i zno­je­nje is­pod gru­di. – Bi­lo da se na­la­zi­te u te­re­ta­ni ili se sa­mo od­ma­ra­te kod ku­će, Ta-Ta grud­njak vaš je pri­ja­telj. Kra­je­vi tog ruč­ni­ka-grud­nja­ka ima­ju oblik ša­li­ce i pris­ta­ju sva­kom obli­ku i ve­li­či­ni gru­di – is­ti­če di­zaj­ne­ri­ca. Ci­je­na im je 280 ku­na. Na in­ter­net­skoj stra­ni­ci Ta-Ta grud­nja­ka vlas­ni­ce tak­vih grud­nja­ka po­di­je­li­le su svo­ja po­zi­tiv­na is­kus­tva s tim ti­pom grud­nja­ka. “Oča­ra­na sam tim grud­nja­kom. Ima­te do­jam da ste go­li, a nis­te. Taj grud­njak olak­šao mi je ži­vot dok sam bi­la trudna”, pi­še jed­na ko­ris­ni­ca. Dru­ga do­da­je ka­ko za­hva­lju­ju­ći tom grud­nja­ku vi­še ne­ma pro­ble­ma sa zno­je­njem is­pod gru­di, a me­ka­ni ma­te­ri­jal i oblik grud­nja­ka, ka­že, ap­so­lut­no su ča­rob­ni. BINGO /31. ko­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.