Aus­tral­ski go­ve­dar Ab­bie naj­bo­lji sur­fer me­đu psi­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H) (H)

Osim u sur­fa­nju psi su se u mjes­tu Pa­ci­fi­ca po­kraj San Fran­cis­ca na­tje­ca­li i u hva­ta­nju friz­bi­ja i lop­te u vo­di Psi sur­fe­ri ovaj su vi­kend, u prat­nji vlas­ni­ka, od­mje­ri­li sna­ge u ame­rič­kom mjes­tu Pa­ci­fi­ca po­kraj San Fran­cis­ca na dru­gom svjet­skom pse­ćem sur­fer­skom pr­vens­tvu, pre­no­se lo­kal­ni me­di­ji. Psi su, ovis­no o te­ži­ni, ras­po­re­đe­ni u ka­te­go­ri­je, a nas­tu­pa­li su u pa­ru s čo­vje­kom ili dru­gim psom. No­še­nje pr­s­lu­ka za spa­ša­va­nje bi­lo je obvezno i za če­tve­ro­nož­ne i dvo­nož­ne su­di­oni­ke. I ove je go­di­ne, kao i la­ni, po­bi­je­dio pas Ab­bie, udom­lje­ni aus­tral­ski go­ve­dar, ko­ji je ne­po­bje­div u sur­fa­nju na svim na­tje­ca­nji­ma od 2008. kada je imao dvi­je go­di­ne, a 2014. ušao je i u Gu­in­ne­sso­vu knji­gu re­kor­da kao pas ko­ji je naj­du­lje sur­fao na jed­no­me va­lu. Osim u sur­fa­nju psi su se na­tje­ca­li i u hva­ta­nju friz­bi­ja i lop­te u vo­di. Or­ga­ni­za­to­ri su pri­re­di­li i na­tje­ca­nje pa­sa u lje­po­ti a pri­ho­di su na­mi­je­nje­ni ne­pro­fit­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma za za­šti­tu ži­vo­ti­nja i oko­li­ša. Pe­ti­ci­ju da Bri­git­te Ma­cron ne­ma sta­tus pr­ve da­me Fran­cu­ske, po­kre­nu­tu pri­je dva tjed­na na in­ter­ne­tu, do ne­dje­lje u pod­ne pot­pi­sa­lo je vi­še od 150.000 ljudi u na­di da će one­mo­gu­ći­ti plan fran­cu­skog pred­sjed­ni­ka. “Ne pos­to­ji raz­log da pred­sjed­ni­ko­va supruga do­bi­je no­vac iz dr­žav­nih fon­do­va”, na­vo­di se u pe­ti­ci­ji ko­ju je po­kre­nuo Thi­er­ry Pa­ul Va­let­te, ko­ji se pred­stav­lja kao “sli­kar, au­tor i an­ga­ži­ra­ni gra­đa­nin”. “Bri­git­te Ma­cron sa­da ima na ras­po­la­ga­nju eki­pu od dvo­je-tro­je su­rad­ni­ka, dvi­je taj­ni­ce i dvo­ji­cu ču­va­ra i to je do­volj­no”, na­vo­di se u tek­s­tu ko­jim se po­zi­va na šted­nju ko­ju vla­da že­li os­tva­ri­ti. Ti­je­kom pred­sjed­nič­ke kam­pa­nje Em­ma­nu­el Ma­cron re­kao je da će, bu­de li iz­a­bran, nje­go­va že­na ima­ti jav­nu ulo­gu ka­ko bi se pre­ki­nu­la fran­cu­ska hi­po­kri­zi­ja i da je ne­će pla­ća­ti po­rez­ni obvez­ni­ci.

ABBIESURFS.COM

Ab­bie je na va­lo­vi­ma ne­po­bje­div od 2008. go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.