Sti­pe Žu­nić

Naj­bo­lje mi ide pe­če­nje ko­la­ča i tor­ti, a za na­gra­du oče­ku­jem da me po­čas­te pa­pr­č­nja­ci­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Da­mir Mr­vec LON­DON

Ne­ko­li­ko je pu­ta Sti­pe Žu­nić bio bli­zu po­bjed­nič­kog pos­to­lja u svo­joj ka­ri­je­ri. Sa­da se u Lon­do­nu na nje­ga pre­sre­tan po­peo

Sti­pe Žu­nić, sen­za­ci­onal­ni osva­jač bron­ča­ne me­da­lje u ba­ca­nju ku­gle na Svjet­skom pr­vens­tvu u Lon­do­nu, ot­krio je da je spa­vao sa­mo pet sa­ti. Do­bio je ve­lik broj po­ru­ka, po­zi­va. Jas­no, naj­dra­ži po­ziv sti­gao je od ro­di­te­lja Na­de i Zdrav­ka. Do­bro su oni sve to pod­ni­je­li. – Pr­vo što mi je ma­ma rek­la bilo je: “Bra­vo, si­ne.” Na­kon što su pet mi­nu­ta sla­vi­li bron­cu, is­pod bal­ko­na po­če­li su tru­bi­ti auto­mo­bi­li, upa­li­le su se ba­klje. Ma­ma je sve to sni­mi­la i sta­vi­la na Fa­ce­bo­ok. Čuo sam se i s bra­tom To­mis­la­vom. On da­nas ne­ma ni­kak­ve ve­ze sa spor­tom, ali on mi je pr­vi re­kao da mo­ram po­če­ti ba­ca­ti ku­glu.

Valj­da će bi­ti ne­ki do­ček

Od­mah po do­la­sku u ho­tel do­če­ka­la ga je eki­pa ko­ja s njim tre­ni­ra u Spli­tu – San­dra Per­ko­vić i nje­zin tre­ner Edis El­ka­se­vić. Eh, da je još bi­la pri ru­ci gi­ta­ra. Elek­trič­na gi­ta­ra iz Ame­ri­ke ni­je mo­gla do­ći. Doš­lo je sa­mo po­ja­ča­lo.

– Mar­tin je bio za­du­žen da do­ne­se gi­ta­ru, ali ka­ko je bio ma­li avi­on, ni­su mu da­li da je po­ne­se. Ta­ko da ni­je bilo ni­šta od svir­ke. Ski­nuo sam ne­ku apli­ka­ci­ju na mo­bi­tel pa sam od­svi­rao “Ca­li­for­ni­ju”. Ni­šta, valj­da ću od­svi­ra­ti na do­če­ku, ako ga bu­de, ha-ha – ka­že Sti­pe. Ne­vje­ro­jat­no je ka­ko je Sti­pe ta­len­ti­ran za sve če­ga se uhva­ti. – Mo­ram se po­hva­li­ti da i ja­ko do­bro ple­šem sal­su – re­kao je Žu­nić. Ni ku­ha­nje mu ni­je stra­no. – Vo­lim ku­ha­ti, ali da ne bu­de za­bu­ne, ne ku­ham baš sva­ki dan. Vje­ro­va­li ili ne, naj­bo­lje mi ide pe­če­nje ko­la­ča i tor­ti. Obo­ža­vam ra­di­ti ko­lač od ba­na­ne – is­tak­nuo je. A zna­te li na­pra­vi­ti Sc­hwar­t­zwald tor­tu? – Na­rav­no da znam. Po po­vrat­ku iz Ri­ja na aero­dro­mu Ple­so no­sio je na ra­me­ni­ma Sa­ru Ko­lak. – Uh, tko će me­ne no­si­ti – pi­tao se Žu­nić, a od­mah su na no­še­nje pris­ta­li nje­go­vi tre­ne­ri Mar­ko Mas­te­lić i Mar­tin Ma­rić. Za­nim­lji­vo je da su Mar­ko i Sti­pe sa­svim slu­čaj­no po­če­li su­ra­đi­va­ti. – Is­ti­na, slu­čaj­no smo se sre­li na uli­ci ka­da sam se vra­ćao s tre­nin­ga. Sti­pe se ta­da vra­tio iz Ame­ri­ke. Zna­li smo se od pri­je, otiš­li na pi­će i ponudio sam mu svo­ju po­moć s ob­zi­rom na to da sam baš za­vr­šio Ki­ne­zi­olo­ški fa­kul­tet u Spli­tu. U tom tre­nut­ku ni­sam imao ni­ka­kav po­sao. Po­če­li smo pr­vo pri­ja­telj­ski, a on­da smo za­jed­no po­če­li tre­ni­ra­ti. Na­kon par mje­se­ci otiš­li smo na mi­ting u Slo­ven­sku Bis­tri­cu gdje je Sti­pe ba­cio nor­mu za Igre u Ri­ju. I on­da je pa­la od­lu­ka da bu­dem nje­gov tre­ner – ka­zao je Mar­ko. Tko zna, da ni­je bilo oz­lje­da, ka­kav bi Sti­pe bio kop­ljaš. To mu je bi­la prva dis­ci­pli­na na­kon što je iz kick-bok­sa pre­šao u atle­ti­ku. – Bož­ji put bio je da pos­ta­nem od­li­čan u ba­ca­nju ku­gle. Ne­mam dru­gog objaš­nje­nja. To je ta­ko bi­li is­pi­sa­no, ta­mo neg­dje na ne­bu. I da­lje vo­lim kop­lje, to je i da­lje mo­ja prva lju­bav. I ni­je me sram priz­na­ti da sam kra­jič­kom oka za vri­je­me fi­na­la gle­dao žen­ske kva­li­fi­ka­ci­je u ba­ca­nju kop­lja.

Znam da ne­ću ni­ka­da za­ra­di­ti

Kad je od­la­zio u Ame­ri­ku, Sti­pe je že­lio stu­di­ra­ti na me­di­cin­skom fa­kul­te­tu. Ali po­nio je po­greš­ne pa­pi­re... – Že­lio sam bi­ti ra­di­olog. Na­ime, ni­kad ni­sam bio kapacitet za vr­hun­skog spor­ta­ša. A vr­hun­ski sport i stu­di­ra­nje me­di­ci­ne ne idu baš ru­ku pod ru­ku. Po­go­to­vo ne u Ame­ri­ci gdje su pre­da­va­nja po ci­je­le da­ne... Upi­sao sam na kra­ju so­ci­olo­gi­ju što mi je bilo naj­jed­nos­tav­ni­je. Me­di­ci­na je os­ta­la ne­ka­ko po stra­ni i za sa­da bih mo­gao bi­ti sa­mo me­di­cin­ski teh­ni­čar – is­tak­nuo je Sti­pe. Sje­ćam se kad smo za­jed­no pu­to­va­li ove zi­me u Be­ograd, na Eu­rop­sko dvo­ran­sko pr­vens­tvo, Sti­pe je u kom­bi­ju či­tao Bi­bli­ju. – Svi zna­ju ka­ko mi je vje­ra važ­na u ži­vo­tu. Ne­mam što skri­va­ti. Ni­kad u ži­vo­tu ni­sam op­so­vao. Čes­to od­la­zim u cr­k­vu – is­tak­nuo je. Što Sti­pe ra­di kad ne tre­ni­ra, ka­kav je vaš ide­alan od­mor? – Ku­pat ću se. Na­rav­no, past će i po­ko­ji ja­njac. Ma ne je­dan, ne­go tri-četiri. Kad će Sti­pe u druš­tvo onih ko­ji ba­ca­ju pre­ko 22 me­tra? – Pi­ta­nje vre­me­na. I pa­met­nog tre­nin­ga. A što je s ba­ca­li­štem u Za­dru? – Za­ras­lo je. Imao sam ve­li­ku že­lju po po­vrat­ku iz Ame­ri­ke na­pra­vi­ti si jed­no ba­ca­li­šte, bli­zu ko­no­be Ka­men. Po­ku­ša­vao sam stvo­ri­ti se­bi ne­ke uvje­te, ali ni­je iš­lo. I za­to ve­li­ka hva­la klu­bu ASK u Spli­tu ko­ji mi je omo­gu­ćio da ta­mo tre­ni­ram i gdje imam od­lič­ne uvje­te. Usko­ro će se za­vr­ši­ti atlet­ski sta­di­on u Za­dru pa ću ba­rem ima­ti gdje tre­ni­ra­ti ka­da na ne­ko­li­ko da­na do­đem ku­ći – is­tak­nuo je. Ho­će li na­kon bron­ce bi­ti ba­rem bolja financijska si­tu­aci­ja? – Či­nje­ni­ca je da ni­kad ne­ću bi­ti u ide­al­noj situaciji što se ti­če za­ra­de. Ako ni­si za­do­vo­ljan ma­lim stva­ri­ma, ne­ćeš bi­ti ni ve­li­ki­ma. Mo­žda će s ovom me­da­ljom bi­ti ne­što lak­še, mo­žda pri­vu­čem ne­ke spon­zo­re, a na kra­ju kra­je­va ovom me­da­ljom za­ra­dio sam sport­sku mi­ro­vi­nu – re­kao je. Bit će mo­žda i ne­ka na­gra­da od Sa­ve­za? – Ba­rem da me po­čas­te pa­pr­č­nja­ci­ma (pred­nje no­ge janj­ca, op. a.) – is­tak­nuo je. Sti­pe je u ve­zi s Le­om Glas­no­vić. – O njoj ću sa­mo re­ći da ni­je ni u kak­vom ro­du s Jo­si­pom Glas­no­vi­ćem, olim­pij­skim po­bjed­ni­kom iz Ri­ja, ro­di­te­lji joj ni­su zla­ta­ri, ro­dom je iz Po­že­ge. Ona je mo­ja naj­ve­ća po­dr­ška.

Sti­pi­no slav­lje na Olim­pij­skom sta­di­onu u Lon­do­nu još du­go će se pam­ti­ti

Spon­ta­no je na ra­me­na po­di­gao svjet­skog pr­va­ka To­ma­sa Wal­sha

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.