Ka­ko ko­men­ti­ra­te us­pje­he na­ših no­go­me­ta­ša?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

JELENA KOVAČEVIĆ stu­den­ti­ca

Su­per je, dra­go mi je da je jed­na ta­ko ma­la dr­ža­va to­li­ko us­pješ­na u no­go­me­tu i spor­tu op­će­ni­to.

ZVONKO LAZAR umi­rov­lje­nik

To je stvar­no iz­u­zet­no, pra­tio sam sve utak­mi­ce, tko ne bi! Li­je­pa je at­mo­sfe­ra, ma mi­li­na!

ALEKSANDAR JAKŠIĆ pro­fe­sor

Dra­go mi je zbog us­pje­ha, pra­tim no­go­met, a si­gu­ran sam da su svi klu­bo­vi i zas­lu­ži­li bi­ti tu gdje je­su.

ROBERT KONJIH re­fe­rent

Od­lič­no! Zas­lu­ži­li su. Na­vi­jam za Osi­jek, ali zbog ko­efi­ci­jen­ta Hr­vat­ske, ne­ka svi po­bje­đu­ju. (slš)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.