Upis na vi­so­ka uči­li­šta u RH

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U zim­skom se­mes­tru aka­dem­ske go­di­ne 2016./2017. na vi­so­ka uči­li­šta Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske u sve go­di­ne stu­di­ja upi­sao se ukup­no 160.361 stu­dent. Udio stu­den­ti­ca jest 56,7%. Stu­den­ti upi­sa­ni pre­ma vr­sti vi­so­kih uči­li­šta u aka­dem­skoj go­di­ni 2016./2017.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.