HZZO ras­pi­su­je na­tje­čaj za rav­na­te­lja, v. d. na toj funk­ci­ji od svib­nja la­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ivana Ri­mac Le­sič­ki ivana.ri­mac-le­sic­ki@ve­cer­nji.net

Dr. Fe­dor Dor­čić ime­no­van je ne­tom pri­je pa­da Vla­de Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća, a teh­nič­ka Vla­da ni­je mo­gla od­lu­či­va­ti o ime­no­va­nji­ma Tko će uprav­lja­ti Hr­vat­skim za­vo­dom za zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje, ključ­no je pi­ta­nje u sva­koj zdrav­s­tve­noj kri­žalj­ci i upra­vo je ono po­nov­no pos­ta­lo ak­tu­al­no. Na­ime, tre­nu­tač­ni vr­ši­telj duž­nos­ti rav­na­te­lja dr. Fe­dor Dor­čić, s tom je “v. d.” kra­ti­com na če­lu HZZO-a du­lje od za­kon­skih go­di­nu da­na. Ia­ko je ime­no­van lanj­skog svib­nja, u HZZO-u sma­tra­ju da ipak ni­je ri­ječ o ne­za­ko­ni­tom uprav­lja­nju dr­žav­nim osi­gu­ra­va­te­ljem. – S ob­zi­rom na to da je 16. lip­nja 2016. go­di­ne Hr­vat­ski sa­bor iz­gla­sao ne­po­vje­re­nje Vla­di Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća, sa­mim ti­me to je pos­ta­la teh­nič­ka Vla­da ko­ja ni­je mo­gla do­no­si­ti bilo kak­ve od­lu­ke o ime­no­va­nji­ma. No­va Vla­da An­dre­ja Plen­ko­vi­ća po­t­vr­đe­na je 19. lis­to­pa­da 2016. go­di­ne. Na­ime, u skla­du sa Za­ko­nom o obvez­nom zdrav­s­tve­nom osi­gu­ra­nju, rav­na­te­lja i za­mje­ni­ka rav­na­te­lja ime­nu­je Vla­da RH, na te­me­lju pro­ve­de­nog pos­tup­ka jav­nog na­tje­ča­ja, a na pri­jed­log mi­nis­tra zdrav­s­tva – od­go­vo­ri­li su nam iz Za­vo­da do­da­ju­ći da će HZZO u idu­ćem raz­dob­lju pe­ri­odu ras­pi­sa­ti na­tje­čaj za rav­na­te­lja i nje­go­va za­mje­ni­ka. Iz od­go­vo­ra pro­iz­la­zi da je to idu­će raz­dob­lje naj­kas­ni­je do 19. lis­to­pa­da.

Fe­dor Dor­čić na čel­nom mjes­tu HZZO-a bio je du­lje od go­di­nu da­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.