Ka­mi­onom u ku­ću

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Zbog ne­pri­la­go­đe­ne br­zi­ne ka­mi­on se u no­ći s ne­dje­lje na po­ne­dje­ljak za­bio u ku­ću u Op­tuj­skoj uli­ci u Va­ra­ždi­nu te sru­šio zid na dva mjes­ta. U ku­ći, sre­ćom, ni­kog ni­je bilo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.