O pod­mi­ći­va­nju no­vi­na­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

FRANJO LUCIĆ: Tvr­dim da ni­je bilo ri­je­či ni o kak­vom pod­mi­ći­va­nju ka­ko tvr­di gos­po­din Hedl, a to ću, ako bu­de po­treb­no, do­ka­za­ti na mje­ro­dav­nom mjes­tu HDZ-ov zas­tup­nik za ko­jeg sa­bor­sko po­vje­rens­tvo od­lu­ču­je o ski­da­nju imu­ni­te­ta u iz­ja­vi za Hi­nu I. KRALJ/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.