672.806

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (jb)

je pro­tek­log vi­ken­da, od 4. do 6. ko­lo­vo­za, proš­lo svim auto­ces­ta­ma u nad­lež­nos­ti Hr­vat­skih auto­ces­ta (HAC). Pri to­me je na­pla­će­na ces­ta­ri­na u iz­no­su od 37,481.576 ku­na bez PDV-a, pri­op­ći­li su iz HAC-a. U is­tom vi­ken­du proš­le go­di­ne za­bi­lje­žen je pro­met od 647.876 vo­zi­la, a na­pla­će­na ces­ta­ri­na u iz­no­su od 31,870.508 ku­na bez PDV-a. U od­no­su na is­ti vi­kend proš­le go­di­ne broj vo­zi­la na HAC-ovim prav­ci­ma ve­ći je za 3,85 pos­to, a pri­hod od na­pla­će­ne ces­ta­ri­ne ve­ći je za 17,61 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.