Uhi­ćen Aus­tri­ja­nac ko­ji je u Is­tri iz­lo­vio 9 pe­ri­ski

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Po­li­ci­ja je pri­ja­vi­la 45-go­diš­njeg Aus­tri­jan­ca u či­jem je auto­mo­bi­lu pro­na­đe­no de­vet za­šti­će­nih školj­ki pe­ri­ski ko­je je iz­lo­vio na lje­to­va­nju i na­mje­ra­vao ih je po­ni­je­ti ku­ći kao su­ve­nir. Uhi­će­ni Aus­tri­ja­nac re­kao da je školj­ke iz­va­dio iz mo­ra kod Uma­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.