Iz­lož­ba voj­ne opre­me i pos­tro­ja­va­nje kod Gli­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dp)

Da­nas će se u Gor­njem Vi­du­šev­cu kod Gli­ne obi­lje­ži­ti 22. go­diš­nji­ca pre­da­je pu­kov­ni­ka Če­do­mi­ra Bu­la­ta, za­po­vjed­ni­ka 21. kor­pu­sa “Sr­p­ske voj­ske Kra­ji­ne”. Bu­lat se za­jed­no s 5000 voj­ni­ka i broj­nom teh­ni­kom, uklju­ču­ju­ći i 13 ten­ko­va, pre­dao ge­ne­ra­lu Pe­tru Sti­pe­ti­ću. S voj­skom je bilo i oko 20.000 ci­vi­la ko­ji su idu­ćih da­na auto­ces­tom Za­greb – Be­ograd otiš­li u prav­cu Sr­bi­je. U Gli­ni će bi­ti i iz­lož­ba voj­ne opre­me i na­oru­ža­nja te odr­ža­no sve­ča­no pos­tro­ja­va­nje pos­troj­bi iz Do­mo­vin­skog ra­ta, a sti­že i pred­sjed­ni­ca RH Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.