Šte­ta od olu­je čak 32,8 mi­li­ju­na ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (slš)

Vr­to­gla­vih 32,8 mi­li­ju­na ku­na, po pro­cje­ni, iz­no­si šte­ta od tu­če i oluj­nog ne­vre­me­na ko­je je 24. sr­p­nja po­go­di­lo Sla­ti­nu, Ča­đa­vi­cu i Vo­ćin. Re­zul­tat je to iz­vješ­ća ko­ja su pris­ti­gla u Vi­ro­vi­tič­ko-po­drav­sku žu­pa­ni­ju. Ele­men­tar­nu ne­po­go­du zbog is­tog ne­vre­me­na pro­gla­sio je žu­pan Igor An­dro­vić. – Naj­vi­še su stra­da­li po­ljo­pri­vred­ni usje­vi, traj­ni na­sa­di, kao i gos­po­dar­ski objek­ti te pro­met­na vo­zi­la. Na po­dru­čju gra­da Sla­ti­ne evi­den­ti­ra­na je šte­ta u iz­no­su od 17 mi­li­ju­na ku­na. Ča­đa­vi­ca je ima­la šte­tu od 12, a Vo­ćin od 3,8 mi­li­ju­na ku­na – rek­li su iz Žu­pa­ni­je.

Igor An­dro­vić Vi­ro­vi­tič­ko­po­drav­ski žu­pan pro­gla­sio je ele­men­tar­nu ne­po­go­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.