Plus zgra­de u Pod­brež­ju i ame­rič­ka ško­la kod Bun­de­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Već u lis­to­pa­du bit će do­vr­še­ne dvi­je zgra­de u sklo­pu grad­skog pro­jek­ta u Pod­brež­ju, a dru­ge dvi­je kra­jem go­di­ne, što zna­či da će u pr­voj fa­zi bi­ti use­lji­vo 600 sta­no­va za na­jam, so­ci­jal­ne ka­te­go­ri­je, znans­tve­ne no­va­ke i mlade obi­te­lji. U no­ve kva­dra­te use­lit će se od 2500 do 3000 lju­di, a pa­ra­lel­no po­či­nje i grad­nja ško­le i vr­ti­ća u ko­je će ma­li­ša­ni kre­nu­ti od škol­ske go­di­ne 2018./2019. Usko­ro će se zna­ti i iz­vo­đač ra­do­va za ame­rič­ku me­đu­na­rod­nu ško­lu sa sport­skim igra­li­štem, os­nov­nu ško­lu za dje­cu u Sre­diš­ću i vr­tić, ko­ji će nik­nu­ti na 46.750 kva­dra­ta. Kom­pleks od 115 mi­li­ju­na ku­na gra­dit će u fa­za­ma.

Na 46.750 kva­dra­ta Prva fa­za 600 sta­no­va Četiri objek­ta u Pod­brež­ju tre­ba­la bi bi­ti go­to­va do kra­ja go­di­ne

Ne­da­le­ko od je­ze­ra nik­nut će ame­rič­ka i os­nov­na ško­la te vr­tić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.