Osva­nuo no­vi gra­fit na Hen­drixo­vu mos­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - (pb)

Že­ljez­nič­ki most ko­ji se po­pu­lar­no na­zi­va Hen­drixo­vim ima no­vi do­da­tak. Umjes­to nat­pi­sa “Hen­drix”, ovo­ga je pu­ta na nje­mu osva­nuo gra­fit “Di­na­mo”, i to od­mah iz­nad ces­te sa stra­ne Kaj­ze­ri­ce. To je već če­t­vr­ti gra­fit na ze­le­nom mos­tu, a su­de­ći po do­sa­daš­njoj prak­si, za pret­pos­ta­vi­ti je da će i nje­ga pre­far­ba­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.