Pet žu­pa­ni­ja os­tva­ru­je 56 pos­to ukup­nog iz­vo­za

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Li­di­ja Ki­se­ljak

Kod uvo­za je si­tu­aci­ja još kon­cen­tri­ra­ni­ja, pa se u pet žu­pa­ni­ja uvo­zi oko 73,1 ukup­nog uvo­za u RH

ana­li­zi HGK, pr­vih pet žu­pa­ni­ja s naj­ve­ćim iz­vo­zom či­ne 56,2% ukup­nog iz­vo­za RH, a to su Grad Za­greb, Za­gre­bač­ka žu­pa­ni­ja, Va­ra­ždin­ska, Is­tar­ska i Osječ­ko ba­ranj­ska žu­pa­ni­ja. Kod uvo­za na pr­vih pet žu­pa­ni­ja od­no­si se čak 73,1% ukup­nog uvo­za. No, objaš­nja­va­ju iz HGK, te po­dat­ke tre­ba gle­da­ti s re­zer­vom, jer pri­mje­ri­ce, iz­voz pli­na s plin­skih po­lja u Ja­dra­nu re­gis­tri­ran je u Gra­du Za­gre­bu. Su­fi­cit u rob­noj raz­mje­ni s ino­zem­s­tvom ima 11 žu­pa­ni­ja, a pre­dvod­ni­ce su Si­sač­ko-mos­la­vač­ka i Kra­pin­sko-za­gor­ska žu­pa­ni­ja. Ita­li­ja, Njemačka, Slo­ve­ni­ja, BiH i Aus­tri­ja su naj­zas­tup­lje­ni­ja iz­voz­na tr­ži­šta. Izu­ze­tak je pri­mje­ri­ce Kar­lo­vač­ka žu­pa­ni­ja ko­ja iz­vo­zi na­oru­ža­nje u SAD, zbog iz­vo­za bro­do­va u Ši­ben­sko-knin­skoj žu­pa­ni­ji važ­no je tr­ži­šte Nor­ve­ške, a iz is­tog razloga u Split­sko-dal­ma­tin­skoj žu­pa­ni­ji su to Mar­ša­lo­vi oto­ci.

Zbog iz­vo­za oruž­ja, SAD je Kar­lo­vač­koj žu­pa­ni­ji naj­ve­će tr­ži­šte

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.