Na obrat­noj re­po auk­ci­ji HNB je bankama plasirao 60 mi­li­ju­na ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (lik)

Hrvatska na­rod­na ban­ka je na obrat­noj re­po auk­ci­ji u po­ne­dje­ljak pos­lov­nim bankama pla­si­ra­la 60 mi­li­ju­na ku­na po fik­s­noj ka­mat­noj sto­pi od 0,30 pos­to. Da­tum na­mi­re je 9. ko­lo­vo­za, a da­tum re­ot­ku­pa 16. ko­lo­vo­za. Ri­ječ je o pe­toj re­po auk­ci­ji za­re­dom na ko­joj HNB bankama pla­si­ra po 60 mi­li­ju­na ku­na, a u ci­lju re­gu­la­ci­je lik­vid­nos­ti na tr­ži­štu nov­ca. Od po­čet­ka go­di­ne sre­diš­nja ban­ka je odr­ža­la 32 re­po auk­ci­je, za njih je is­ka­za­lo in­te­res 16 ba­na­ka, a iz­no­si su se kre­ta­li od 40 mi­li­ju­na ku­na do 140 mi­li­ju­na ku­na. S re­do­vi­tim tjed­nim obrat­nim re­po auk­ci­ja­ma HNB je za­po­če­la u ruj­nu 2015. go­di­ne, a ti­je­kom 2016. odr­ža­ne su ukup­no 52 auk­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.