Raz­djel­ni­ci to­pli­ne – da ili ne?

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Vin­ko Bar­to­lić dipl. ecc iz Za­gre­ba

Ot­ka­ko je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na po­če­lo ins­ta­li­ran je raz­djel­ni­ka to­pli­ne pre­ma ins­truk­ci­ja­ma iz Eu­rop­ske uni­je raz­buk­ta­le su se po­le­mi­ke šte­de li ti raz­djel­ni­ci ener­gi­ju ili ne. Vla­da je svo­je­dob­no do­ni­je­la od­lu­ku da se ofor­mi ko­mi­si­ja ko­ja će struč­no ana­li­zi­ra­ti to pi­ta­nje. Ko­mi­si­ja je za­klju­či­la da raz­djel­ni­ci ne šte­de to­plin­sku ener­gi­ju. Na­rav­no da ne šte­de. Ci­je­la je ak­ci­ja za­pra­vo po­kre­nu­ta da oni ko­ji ne mo­gu pla­ti­ti vi­so­ke ra­ču­ne gri­ja­nja mo­gu (smi­ju) za­tvo­ri­ti odre­đe­ni broj ra­di­ja­to­ra za­tvo­ri­ti i ta­ko sma­nji­ti ra­ču­ne.Iz EU po­ru­ču­ju na­šim vlas­ti­ma da se raz­djel­ni­ci ugra­de ka­ko bi svat­ko mo­gao uklju­či­ti ono­li­ko ra­di­ja­to­ra ko­li­ko mo­že pla­ti­ti. Na­rav­no, opet ima ne­za­do­volj­nih i gra­đa­na i is­po­ru­či­te­lja to­plin­ske ener­gi­je. Mis­lim da ko­ris­ni­ci­ma tre­ba pre­pus­ti­ti od­lu­ku – ho­će li se gri­ja­ti s raz­djel­ni­ci­ma ili bez njih. Pri­mjer utro­ška to­plin­ske ener­gi­je: a) ako ra­di 6 ra­di­ja­to­ra ci­je­na gri­ja­nja 800 kn; b) ako ra­de 2 ra­di­ja­to­ra ci­je­na 400 kn. Vla­da bi za gra­đa­ne mo­gla uči­ni­ti to da sma­nji ci­je­nu do­to­ka to­plin­ske ener­gi­je do ra­di­ja­to­ra s 30 na 15 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.