Do­no­si­mo 5 sa­vje­ta za čišćenje or­ga­niz­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

UŽIVAJTE U SVO­JIM SO­KO­VI­MA

Oda­be­ri­te li­je­pu ča­šu, ša­li­cu ili zdje­lu. Sjed­ni­te. Odvo­ji­te do­volj­no vre­me­na. Uživajte. Ovo je va­še vri­je­me za opu­šta­nje i uži­va­nje u ukus­noj i zdra­voj hra­ni ko­ju ste sa­mi se­bi pri­pre­mi­li.

NE SKLANJAJTE VOĆE I POVRĆE

Iz­lo­ži­te voće i povrće u svo­joj ku­hi­nji, ne­moj­te ga skla­nja­ti. Svje­že za­čin­sko bi­lje, hr­pi­ce pre­kras­nog po­vr­ća i vo­ća iz­gle­da­aju priv­lač­no i mo­gu po­tak­nu­ti na neo­bič­ne kom­bi­na­ci­je .

PRI­PRE­MA JE JA­KO VAŽ­NA

Po­vrt­ni čaj sku­haj­te si ve­čer pri­je. Ne­ka ga bu­de do­volj­no ka­ko bis­te za njim po­seg­nu­li ako ožed­ni­te ili oglad­ni­te. Pri­je spa­va­nja povrće i voće za do­ru­čak slo­ži­te na ta­njur.

POKUŠAJTE JES­TI U IS­TO VRI­JE­ME

Odre­di­te vri­je­me za do­ru­čak, ru­čak i ve­če­ru i nas­toj­te ga se dr­ža­ti. Ta­ko će­te mo­ći una­pri­jed pla­ni­ra­ti, a ti­je­lo će zna­ti ka­da mo­že oče­ki­va­ti je­lo. Pokušajte ne jes­ti pri­je spa­va­nja.

PONESITE GA OD KU­ĆE

Mo­žda će­te so­kov­nik mo­ći od­ni­je­ti na po­sao. Ako to ni­je mo­gu­će, sok ili smo­ot­hie pri­pre­mi­te uju­tro, na pos­lu ga sta­vi­te u fri­ži­der i pro­tre­si­te pri­je upo­tre­be. Pij­te ga po­la­ko.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.