SOK OD GREJ­PA, LIMUNA I LIMETE

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Cr­ve­ni grejp sla­đi je od žu­tog, no jed­na­ko do­bro os­vje­ža­va i pun je vi­ta­mi­na C. Sok mo­že­te zas­la­di­ti s ma­lo me­da ili ne­ko­li­ko lis­ti­ća ste­vi­je. U ovom re­cep­tu vi­djet će­te ka­ko ja­ke na­pit­ke raz­bla­ži­ti i pro­du­lji­ti im vi­jek tra­ja­nja; mno­gi ku­pov­ni so­ko­vi pre­vi­še su gus­ti za naš pro­bav­ni sus­tav. Sas­toj­ci: 1 cr­ve­ni grejp, 1 li­mun, 1 li­me­ta, 1 žli­či­ca me­da ili 2 lis­ta ste­vi­je, po že­lji 125 ml vo­de, 1 stab­lji­ka me­tvi­ce Pri­pre­ma: Ovaj sok mo­že­te pri­pre­mi­ti ruč­no, cje­dilj­kom za ci­tru­se – voće pre­po­lo­vi­te i is­ci­je­di­te. Od­lu­či­te li se za so­kov­nik, ogu­li­te grejp, li­mun i li­me­tu i iz­va­di­te ko­šti­ce. Raz­di­je­li­te ih na kri­ške i sta­vi­te u so­kov­nik. Do­daj­te med ili ste­vi­ju (po že­lji) i do­bro iz­mik­saj­te. Ulij­te u ča­šu i pre­lij­te vo­dom. Otrg­ni­te lis­ti­će me­tvi­ce, sta­vi­te ih u zdje­li­cu ili mu­žar i gnje­či­te ka­ko bi me­tvi­ca pus­ti­la ulje. Do­daj­te je so­ku za ukras. NAPOMENA: Lis­to­vi ste­vi­je ima­ju pri­rod­nu slat­ko­ću i od­lič­na su za­mje­na za še­ćer. Že­li­te li sla­đe na­pit­ke, sta­vi­te ih u sok i smo­ot­hie.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.