BOMBA OD BOBICA

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Sok od svih vr­sta bobica lako će­te pri­pre­mi­ti, ali tam­ne ku­pi­ne, bo­rov­ni­ce i cr­no gro­žđe ma­lo su ukus­ni­ji i ima­ju vi­še an­ti­ok­si­da­cij­skih ele­me­na­ta ne­go cr­ve­no voće. Lje­ti uz­mi­te crne i cr­ve­ne ri­biz­le (otrg­ni­te ih sa stab­lji­ka) i za pro­mje­nu ku­šaj­te cr­ve­ni ili ze­le­ni ogrozd i eg­zo­tič­ne ja­go­das­te bo­bi­ce.

Sas­toj­ci: 50 g ku­pi­na, 50 g bo­rov­ni­ca, 50 g ja­go­da, 50 g cr­nog ili cr­ve­nog gro­žđa, 125 ml ko­ko­so­ve vo­de, 1 li­me­ta

Pro­pre­ma: pro­be­ri­te voće, ba­ci­te bo­bi­ce ko­je su iz­gu­bi­le bo­ju i pa­ž­lji­vo ih ope­ri­te zbog za­os­ta­lih bu­bi­ca ili lis­to­va. U blen­der sta­vi­te bo­bi­ce, gro­žđe i ko­ko­so­vu vo­du te uklju­či­te na mi­nu­tu ka­ko bis­te do­bi­li glat­ku smje­su. Li­me­tu pre­re­ži­te po­po­la i ru­kom is­ci­je­di­te. Do­daj­te so­ku u blen­de­ru po uku­su. Ulij­te sok u ča­šu iz ko­je će­te pi­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.