SOK OD KIVIJA, RAŠTIKE I ME­TVI­CE

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Oku­si se u ovom so­ku do­bro pro­ži­ma­ju – sa­vr­šen je za kas­no ljet­no po­pod­ne ili kao pod­sjet­nik na lje­to u zim­skim mje­se­ci­ma Sas­toj­ci: 1 na­ran­ča, 4 lis­ta raštike, 1 ki­vi, stab­lji­ka me­tvi­ce

Pri­pre­ma: Na­ran­ču ogu­li­te i sta­vi­te u so­kov­nik. S raštike odre­ži­te stab­lji­ke i lis­to­ve sta­vi­te u so­kov­nik. Do­bro iz­mik­saj­te i ulij­te u ča­šu.

Na­po­men: u tr­go­vi­na­ma se mo­že na­ći i tzv. zlat­ni ki­vi ko­ji ne tre­ba gu­li­ti jer ne­ma dla­či­ca. Ko­ra s dla­či­ca­ma je hra­nji­va i bo­ga­ta vlak­ni­ma, ali okus ni­je za sva­ko­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.