Na cje­lod­nev­ni iz­let na pla­žu Šunj i Lo­pud ide se bro­dom ko­ji kre­će iz Gru­ža

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Po­mor­ski mu­zej Mu­ze­ja je u Du­brov­ni­ku niz, no ovo se mjes­to pam­ti. Po­vi­jest po­mor­stva, to­po­vi, sta­re kar­te, kor­mi­la, am­fo­re, nov­či­ći. Stvar­no je li­je­po. Uva­la La­pad No­va, tek otvo­re­na pla­ža. Po­hva­le za ovaj po­tez grad­skih ota­ca. No­vi bi­ser gra­da. Mo­der­no, li­je­po, to je uva­li La­pad tre­ba­lo. Lo­pud Iz­let na pla­žu Šunj. Brod Pos­ti­ra vo­zi vi­še pu­ta dnev­no iz lu­ke Gruž, a od­la­zak na Lo­pud mo­že bi­ti od­li­čan cje­lod­nev­ni iz­let. Ri­ječ je o naj­ljep­šoj pla­ži na Ela­fi­ti­ma. Žu­pa du­bro­vač­ka Uz Lo­pud, tu­ris­ti­ma s auto­mo­bi­li­ma na po­lud­nev­ni iz­let pre­po­ru­ču­je se oti­ći i do mjes­ta Mli­ni, Sre­bre­no, Ku­pa­ra... Ri­ječ je o vož­nji od de­se­tak mi­nu­ta pre­ma Cav­ta­tu, ali pla­ža­ma ko­je ima­ju sit­ni šlju­nak i azur­no mo­re. Ma di­vo­ta. Du­bro­vač­ke ljet­ne igre Sa­da je na pro­gra­mu pra­va dram­ska pos­las­ti­ca – prva ovo­go­diš­nja dram­ska pre­mi­je­ra: sve do 10. ko­lo­vo­za na pro­gra­mu su Kr­le­ži­ni “Glem­ba­je­vi” u re­ži­ji Zlat­ka Svi­be­na. Te­atar­ska pos­las­ti­ca ko­ju se ne bi smje­lo pro­pus­ti­ti .

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.