DRAGULJ

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

– Ov­dje se ne­ma što objaš­nja­va­ti. Du­brov­nik je naš tu­ris­tič­ki dragulj, naj­ja­či adut. Mjes­to za ko­je zna­ju na ci­je­lom pla­ne­tu. Ono što tre­ba hva­li­ti po­te­zi su grad­skih vlas­ti jer ov­dje se ne­pres­ta­no ra­di. Iz go­di­ne u go­di­nu vi­de se po­ma­ci. No­ve pla­že, šet­ni­ce, pro­met­na rje­še­nja, res­to­ra­ni, ka­fi­ći... Tu se ne ži­vi na sta­roj sla­vi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.