Na tem­pe­ra­tu­ri od 40 stup­nje­va ne za­us­tav­lja se gost ko­ji bje­ži u mo­re

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Na tem­pe­ra­tu­ri od 40 stup­nje­va, na ko­joj tu­rist sa­mo že­li pro­na­ći hlad, sko­či­ti u mo­re i sa­kri­ti se od Lu­ci­fe­ra, ni­sam ni­ko­ga od gos­ti­ju za­us­tav­ljao. U ovak­vim uvje­ti­ma to se ne ra­di. I de­set mi­nu­ta priče na sun­cu mo­že bi­ti – pre­vi­še. Usko­čio sam, za­jed­no s nji­ma, u mo­re. Pla­ža u uva­li La­pad. Ne­ma priče, vi­diš sa­mo smi­je­šak. S jed­ne stra­ne Ame­ri­kan­ci, s dru­ge ne­ke dje­voj­ke iz Ko­re­je, ne­što da­lje obi­telj iz Šved­ske. I svi za­do­volj­ni. Pro­naš­li smo, na­po­kon, spas... U ovak­vim si­tu­aci­ja­ma, ne­ma bo­ljeg, ov­dje ne tre­ba­ju ri­je­či, sve vi­diš na li­cu. Olak­ša­nje... A kad iz­a­đeš iz mo­ra, trk na Ti­skov ki­osk. Red. Fri­ži­der se sa­mo otva­ra, je­dan, dru­gi, tre­ći. Svi ku­pu­ju is­to. – Gos­pa­ru, i va­ma vo­da, je l’? – pi­ta pro­da­va­či­ca. Ki­mam gla­vom, i da­lje bez ri­je­či. Ona je­di­na go­vo­ri, tu je u kli­ma­ti­zi­ra­nom. Mi os­ta­li, ko­ji smo va­ni, mi sa­mo ko­mu­ni­ci­ra­mo ti­je­lom. I to je­dva, te­ško je sam se­be na ovoj vru­ći­ni no­si­ti. Sre­ćom, br­zo će i to pro­ći. Bo­cu s vo­dom u ru­ke i na­trag – u mo­re.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.