Uva­la La­pad

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Tu ne­ma gre­ške, no­va je pla­ža, još su u lo­un­ge ba­ru za­pa­ki­ra­ni bal­da­hi­ni, no­ve sto­li­ce i le­žalj­ke, če­ka­ju da ih sva­ki čas pos­ta­ve. Pla­ža je po­sve pre­ure­đe­na, mo­der­na, bit će ov­dje li­je­po slje­de­ćih pe­de­set go­di­na... Us­to, uva­la je mjes­to ide­al­no za noć­ni iz­la­zak. Ci­je­ne su ni­že ne­go u sta­rom gra­du, a ka­fi­ća je na­pre­tek. Tko se že­li ma­lo od­mo­ri­ti, po­bje­ći od gu­žve, ov­dje će pro­na­ći mir. Ve­li­ko pi­vo 25 ku­na, kok­te­li već od 40 ku­na. Pris­toj­no mjes­to, ci­je­ne kao da si u Bi­ogra­du na Mo­ru ili na Vi­ru. To do­ma­ći tu­rist u Du­brov­ni­ku – tra­ži.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.