Mi­šo Ko­vač pos­tao djed, kći Ivana ro­di­la dje­voj­či­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Glaz­be­na le­gen­da Ma­te Mi­šo

Ko­vač u 76. go­di­ni pos­tao je djed. Ivana (39), kći ši­ben­skog pje­va­ča, u za­gre­bač­kom Kli­nič­kom bol­nič­kom cen­tru Ses­tre mi­lo­srd­ni­ce ro­di­la je dje­voj­či­cu, ko­ju su ona i nje­zin ži­vot­ni part­ner El­vir Ha­san­ho­džić, se­dam go­di­na mla­đi in­že­njer ra­di­olo­gi­je, na­zva­li Ele­na. Par je du­go dvo­jio ko­je će ime da­ti na­s­ljed­ni­ci, a za ime Ele­na od­lu­či­li su se na­kon po­ro­da. Po­ro­đaj je, kao i trud­no­ća, pro­šao bez pro­ble­ma, a osim pre­sret­nih ro­di­te­lja, ma­le­noj se po­seb­no ve­se­li djed, le­gen­dar­ni pje­vač ko­je­mu je kći Ivana odu­vi­jek bi­la utje­ha u te­škim tre­nu­ci­ma. Ele­na je kru­na Iva­ni­ne i El­vi­ro­ve de­se­to­go­diš­nje lju­ba­vi, ko­ja je na­vod­no za­po­če­la upra­vo na Mi­ši­nu kon­cer­tu u Pri­mo­šte­nu. Prem­da se ne­iz­mjer­no ve­se­li maj­čin­skim obve­za­ma, Ivana ne namjerava za­ne­ma­ri­ti ka­ri­je­ru. Pred kraj trud­no­će naj­a­vi­la je ka­ko već na je­sen namjerava ući u stu­dio sni­mi­ti no­vu pje­smu. Pri­je ne­go što je otiš­la u ro­di­li­šte, gdje je ro­di­la pri­rod­nim pu­tem, pje­va­či­ca je is­tak­nu­la ka­ko Mi­šo s nes­trp­lje­njem iš­če­ku­je unu­či­cu te rek­la: – Pre­sret­ni su i on i ma­ma, El­vi­ro­vi ma­ma i ta­ta, mo­ji pri­ja­te­lji, svi su sret­ni. Go­di­na­ma su me pi­ta­li: ‘Kad ćeš ro­di­ti’, a sad im ka­žem: ‘Evo me, sad ću’!

Ivana i Mi­šo je­dan dru­gom odu­vi­jek su ve­li­ka po­dr­ška. De­se­to­go­diš­nja lju­bav­na pri­ča Iva­ne i El­vi­ra okru­nje­na je ro­đe­njem ma­le Ele­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.