Ona zna ka­ko gra­dom no­si­ti ba­dić, a is­to­vre­me­no iz­bje­ći pa­pre­ne kaz­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - (ik)

Grad Hvar ovog je lje­ta uveo nov­ča­ne kaz­ne tu­ris­ti­ma ko­ji gra­dom še­ću u ne­pri­mje­re­nim ljet­nim kom­bi­na­ci­ja­ma. To se, na­rav­no, od­no­si na še­ta­nje u ku­pa­ćim kos­ti­mi­ma, a ova je zgod­na pro­laz­ni­ca ipak do­sjet­lji­vo iz­bje­gla kaz­nu. Na­ime, us­pr­skos za­bra­na­ma od­lu­či­la je pro­še­ta­ti jed­no­di­jel­ni ku­pa­ći kos­tim ko­ji ima iz­re­ze na “stra­te­škim“mjes­ti­ma, no spret­no ga je kom­bi­ni­ra­la uz vruće tra­per hla­či­ce pa on ima funk­ci­ju iz­a­zov­nog to­pa. Jed­nos­tav­noj je kom­bi­na­ci­ji do­da­la omi­lje­nu ljet­nu obu­ću - ja­pan­ke te prak­ti­čan ruk­sak s dva za­tva­ra­ča kao upe­čat­ljivm de­ta­lji­ma. Sve­zav­ši ko­su u dvi­je ple­te­ni­ce do­bi­la je pra­vu ljet­nu fri­zu­ru i njo­me za­okru­ži­la styling.

IGOR ŠOBAN/PIXSELL

Bri­ne­ta je odje­nu­la jed­no­di­jel­ni kos­tim, veliki ovo­se­zon­ski trend

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.