Opel i služ­be­no u fran­cu­skom vlas­niš­tvu

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - (mlm)

Opel, ko­ji je od 1929. go­di­ne bio u vlas­niš­tvu ame­rič­kog Ge­ne­ral Mo­tor­sa od 1.8. je i služ­be­no pos­tao dio francuske PSA Pe­uge­ot Ci­tro­en gru­pa­ci­je. S Ope­lom PSA ima oko 17% tr­žiš­nog udje­la u Eu­ro­pi i pos­ta­je dru­gi naj­ve­ći pro­izvo­đač. Opel obe­ća­va da će i da­lje či­ni­ti nje­mač­ku teh­no­lo­gi­ju dos­tup­nom svi­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.