Maz­da po­ka­za­la ka­ko iz­gle­da no­vi cro­sso­ver CX-8

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - San­dra Mi­kul­čić san­dra.mi­kul­cic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Maz­da CX-8 du­gač­ka je 490 cm s me­đu­oso­vin­skim raz­ma­kom od 293 cm, a u tre­ćem re­du sje­da­la će ima­ti mjes­ta i odras­le oso­be

Po­ka­zav­ši pr­vu fo­to­gra­fi­ju ek­s­te­ri­je­ra, Maz­da je ot­kri­la ka­ko iz­gle­da nje­zin no­vi cro­sso­ver CX-8 ko­ji bi se kas­ni­je ove go­di­ne tre­bao na­ći sa­mo na ja­pan­skom tr­ži­štu. Ra­ni­je je, na­ime, objav­lje­na sa­mo fo­to­gra­fi­ja unu­traš­njos­ti. No­vi CX-8 po­nu­dit će tri re­da sje­da­la, a iz Maz­de na­vo­de da se ra­di o no­voj vr­sti cro­sso­ve­ra, na­mi­je­nje­noj pr­vens­tve­no oni­ma ko­ji ci­je­ne kva­li­te­tu, a is­to­vre­me­no ima­ju po­tre­bu za vo­zi­lom ko­je mo­že po­ves­ti vi­še od pet oso­ba. U tre­ćem re­du sje­da­la tre­ba­le bi mo­ći kom­for­no sje­di­ti i odras­le oso­be, što ni­je slu­čaj s ve­ći­nom auto­mo­bi­la sa se­dam se­da­la na tr­ži­štu. Maz­da CX-8 du­gač­ka je 490 cen­ti­me­ta­ra. Ši­ro­ka je 184 cm, dok u vi­si­nu bro­ji 173 cm. Raz­mak me­đu oso­vi­na­ma iz­no­si 293 cm. Ta­ko­đer, iz Maz­de su naj­a­vi­li da će nji­ho­vu no­vu ces­tov­nu kr­sta­ri­cu po­kre­ta­ti Skyac­tiv-D 2,2 dizelski motor no­ve generacije, upa­ren sa 6-stu­panj­skim Skyac­tiv-Dri­ve auto­mat­skim pri­je­no­som.

Maz­da na­gla­ša­va da no­vi­tet ima atrak­ti­van di­zajn, do­bre voz­ne oso­bi­ne te da os­tav­lja pre­mi­um do­jam

Obi­telj­ski SUV U SAD-u se pro­da­je još ve­ći CX-9, a CX-8 će za sa­da u pro­da­ju u Ja­pa­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.