Be­zi­na, Ren­du­lić i Ši­jan tre­ni­ra­ju s med­vje­di­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Tre­nin­zi­ma Me­dveš­ča­ka na za­gre­bač­kom Ve­le­saj­mu pri­klju­či­li su se Goran Be­zi­na, Bor­na Ren­du­lić te Ivan Ši­jan. Oni su dio Me­dveš­ča­ko­va tre­ning kam­pa ia­ko ni­je­dan od njih ne­ma pot­pi­san ugo­vor za idu­ću se­zo­nu, u do­go­vo­ru s klu­bom odra­dit će dio svo­jih pri­pre­ma po pro­gra­mu med­vje­da. Ren­du­lić će s Med­vje­di­ma pro­ves­ti ovaj tje­dan dok ne pro­na­đe no­vi klup­ski an­ga­žman. Be­zi­na je za Za­grep­ča­ne upi­sao 56 dvo­bo­ja u KHL-u, a Ši­jan ima naj­du­ži staž igra­nja u Me­dveš­ča­ku, gdje je pro­veo osam sezona pri­je od­la­ska u Olim­pi­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.