Ukić: Još smo ne­poz­na­ni­ca i sa­mi­ma se­bi

U Or­le­an­su na­ši da­nas igra­ju s Fran­cu­zi­ma, a su­tra s Li­tvom

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net

Na­pra­vi­li smo mak­si­mum što se mo­glo u pr­vih 10 tre­nin­ga, 6 na­ve­čer i 4 uju­tro. Po­di­gli smo kon­di­ci­ju i da­li lak­še tak­tič­ke ok­vi­re, ve­li iz­bor­nik Dra­žen Braj­dić Na­kon sa­mo se­dam da­na pri­pre­ma na­ši ko­šar­ka­ši su­očit će se s dvi­je ja­ke re­pre­zen­ta­ci­je. Iz­bor­nik Aleksandar Pe­tro­vić pris­tao je da mu pr­vi su­par­ni­ci bu­du se­lek­ci­je iz re­da kan­di­da­ta za me­da­lju na pred­sto­je­ćem Eu­ro­ba­ske­tu.

Ne gle­daj­te se­ma­for

Na tur­ni­ru u Or­le­an­su, Hrvatska ve­če­ras (20.30) igra pro­tiv do­ma­ći­na Francuske, a su­tra (20) pro­tiv Li­tve, o če­mu iz­bor­nik ka­že: – Prem­da igra­mo pro­tiv sjaj­nih re­pre­zen­ta­ci­ja mi uop­će ni­smo ra­di­li ni­ka­kav ska­uting su­par­ni­ka. A ni­smo to či­ni­li jer nam je pri­mar­no ući što pri­je u ri­tam utak­mi­ca i ko­ris­ti­ti što ši­ri fond igra­ča. Na­kon de­set tre­nin­ga ve­ća je vje­ro­jat­nost da ne­će­mo iz­gle­da­ti do­bro ne­go da će­mo iz­gle­da­ti do­bro, no bit­no je uhva­ti­ti ba­zu od 15-20 do­brih mi­nu­ta, i to on­da na­do­gra­đi­va­ti. U ove dvi­je utak­mi­ce raz­miš­ljat će­mo is­klju­či­vo o se­bi, a ne o in­di­vi­du­al­nim kva­li­te­ta­ma su­par­ni­ka. No, zar je igra­če po­put Hu­er­te­la, De Co­la i Fo­ur­ni­era uop­će po­treb­no ska­uti­ra­ti. Pa o nji­ma se sve zna. Fran­cu­ska i Li­tva dvi­je su vr­lo spe­ci­fič­ne i snaž­ne se­lek­ci­je. Po

Ka­pe­tan Ro­ko Ukić vr­lo je opre­zan u svo­jim iz­ja­va­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.