Nje­mač­ki rječ­nik bo­ga­ti­ji za pet ti­su­ća no­vih ri­je­či

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Oko 5000 no­vih ri­je­či, me­đu ko­ji­ma su “sel­fie”, “ta­blet” i “fa­ke news”, upi­sa­no je u no­vo iz­da­nje rječ­ni­ka nje­mač­kog je­zi­ka Du­den. Kri­ti­ča­ri ka­žu da Du­den pri­hva­ća pre­vi­še “fo­li­rant­skih an­gli­za­ma”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.