Šte­de na ku­ko­vi­ma pa ih sku­po po­prav­lja­ju

Po­ni­šten na­tje­čaj ko­ji je tra­jao sa­mo dvi­je go­di­ne – pa­ci­jen­ti u Hr­vat­skoj ipak ne­će do­bi­ti jed­na­ko kva­li­te­tan kuk neo­vis­no o bol­ni­ci u ko­joj su na ope­ra­ci­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva­na Ri­mac Le­sič­ki iva­na.ri­mac- le­sič­ki@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Ugrad­nju umjet­nog ku­ka HZZO bol­ni­ca­ma pla­ća 21.150 ku­na, a no­va ope­ra­ci­ja sto­ji 36.450 ku­na; broj tak­vih za­hva­ta udvos­tru­čio se

Broj po­nov­nih ope­ra­ci­ja ugrad­nje ne­ke or­to­ped­ske pro­te­ze, po­put ko­lje­na ili ku­ka, u šest go­di­na se udvos­tru­čio, la­ni je bi­la 731 ope­ra­ci­ja Na­kon vi­še od dvi­je go­di­ne na­tje­ča­ja i tri re­sor­na mi­nis­tra pa­ci­jen­ti u Hr­vat­skoj na kra­ju po­nov­no ne­će ima­ti jed­na­ke uvje­te li­je­če­nja kada je u pi­ta­nju or­to­pe­di­ja. Po­čet­na po­zi­ci­ja da pa­ci­jen­ti u 29 bol­ni­ca u na­tje­ča­ju ima­ju ugra­đen do­ka­za­no jed­na­ko kva­li­te­tan kuk, ko­lje­no ili ra­me za­vr­ši­la je po­ni­šte­njem na­tje­ča­ja i vra­ća­njem na po­je­di­nač­ne na­ba­ve sva­ke bol­ni­ce pa tko što na­ba­vi, a is­to­vre­me­no su tu i po­da­ci o po­ras­tu bro­ja re­vi­zij­skih ope­ra­ci­ja upra­vo ugrad­nje ku­ka i ko­lje­na. U šest go­di­na broj tak­vih po­nov­nih ope­ra­ci­ja zbog kom­pli­ka­ci­ja go­to­vo se udvos­tru­čio pa ih je sa­mo la­ni na­prav­lje­no – 731 – dok je, pre­ma po­dat­ku CEZIH-a (cen­tral­nog zdrav­s­tve­nog in­for­ma­cij­skog sus­ta­va) na­ve­de­nog i u žal­bi na po­ni­šte­nje na­tje­ča­ja, u 2011. tak­vih za­hva­ta HZZO pla­tio 387. Za­hvat je to ko­ji HZZO pla­ća 36.450 ku­na, dok za­mje­nu ku­ka bol­ni­ca­ma pla­ća 21.150 ku­na, od­nos­no 15.300 ku­na ma­nje! Dak­le, jef­ti­ni­je je dr­ža­vi pla­ti­ti ope­ra­ci­ju ugrad­nje ku­ka ne­go nje­zin “po­pra­vak”, a o po­s­lje­di­ca­ma za pa­ci­jen­te ko­ji kroz to pro­la­ze na ža­lost nit­ko i ne go­vo­ri.

Stru­kov­ni kri­te­ri­ji

Na po­ni­šte­nje na­tje­ča­ja već je sti­gla žal­ba, a KBC Osi­jek, ko­ji je kao na­ru­či­telj na­tje­čaj po­ni­štio 7. sr­p­nja ta­kav po­tez, me­đu os­ta­lim, ar­gu­men­ti­ra ra­ci­onal­nom po­troš­njom i ra­zvo­jem or­to­ped­skog ugrad­be­nog ma­te­ri­ja­la ko­ji se do­go­dio u me­đu­vre­me­nu. – Jav­ni na­ru­či­telj je miš­lje­nja da su se u me­đu­vre­me­nu na tr­ži­štu or­to­ped­skog ugrad­be­nog ma­te­ri­ja­la ra­zvi­li i usa­vr­ši­li no­vi ma­te­ri­ja­li, pro­izvo­di, teh­ni­ke i teh­no­lo­gi­je te u ci­lju osi­gu­ra­nja jed­na­kog tret­ma­na i neo­gra­ni­če­nog tr­žiš­nog na­tje­ca­nja svih su- di­oni­ka, po­treb­no je una­pri­je­di­ti do­ku­men­ta­ci­ju za nad­me­ta­nje, oso­bi­to u po­gle­du na­či­na de­fi­ni­ra­nja kri­te­ri­ja i bo­do­va­nja eko­nom­ski naj­po­volj­ni­je po­nu­de i opi­sa teh­nič­kih spe­ci­fi­ka­ci­ja. Jav­ni na­ru­či­telj je miš­lje­nja da do­no­še­njem od­lu­ke o oda­bi­ru u ovom pos­tup­ku mo­že na­šte­ti­ti sus­ta­vu ne­ra­ci­onal­nom i ne­učin­ko­vi­tom po­troš­njom jav­nih fi­nan­cij­skih sred­sta­va po­rez­nih obvez­ni­ka – od­go­vo­ri­li su iz osječ­ke bol­ni­ce ne pre­ci­zi­ra­ju­ći ko­ji su se to su­vre­me­ni po­ma­ci do­go­di­li u ovom po­dru­čju me­di­ci­ne. Ka­ko nam ka­že je­dan od su­go­vor­ni­ka tuž­no je da svi za­bo­rav- lja­ju ka­ko je ri­ječ o ne­če­mu što se traj­no ugra­đu­je u ljud­sko ti­je­lo i da za­to tre­ba ima­ti do­ka­ze o kva­li­te­ti. Ugrad­nja ku­ka je­dan je od za­hva­ta ko­ji se naj­du­lje če­ka u hr­vat­skim bol­ni­ca­ma. – Pri­mje­ri­ce, da net­ko po­nu­di umjet­ni kuk oblo­žen zla­tom, zna­či li to da je on auto­mat­ski bo­lji? Ne, ni­je jer ne­ma­mo po­dat­ke, ni­je proš­lo vri­je­me ka­ko bi­smo mo­gli vi­dje­ti i za­klju­či­ti je li se ta­kav pro­izvod do­is­ta do­ka­zao bo­ljim za pa­ci­jen­ta i nje­go­vo zdrav­lje. U far­ma­cij­skoj in­dus­tri­ji pos­to­je strik­t­ne kon­tro­le kva­li­te­te gdje li­jek zbog štet­nog dje­lo­va­nja mo­že­mo od­mah uki­nu­ti. A je li is­ta si­tu­aci­ja s ugrad­be­nim ma­te­ri­ja­lom? Či­ja je od­go­vor­nost za po­ve­ća­ni broj re­vi­zi­ja; vlas­ni­ka bol­ni­ce ko­ji to ku­pu­je, li­ječ­ni­ka ko­ji je ugra­dio, pa­ci­jen­ta ili pro­izvo­đa­ča? Za­to mi kao stru­ka želimo ras­prav­lja­ti sa svi­ma o po­dje­li od­go­vor­nos­ti u po­zi­tiv­nom okru­že­nju uz jas­ne stru­kov­ne kri­te­ri­je i bez par­ti­ku­lar­nih i krat­ko­roč­nih in­te­re­sa na šte­tu na­ših bo­les­ni­ka. Bu­di­mo od­go­vor­ni lju­di – ko­men­ti­ra prof. dr. sc. Ro­bert Ko­lun­džić, pred­sjed­nik Hr­vat­skog or­to­ped­skog druš­tva Hr­vat­skog li­ječ­nič­kog zbo­ra, ko­ji je bio i je­dan od čla­no­va po­vje­rens­tva za ovu jav­nu na­ba­vu.

Stru­kov­ni kri­te­ri­ji

Iz Mi­nis­tar­stva zdrav­s­tva pak ka­žu da su još kra­jem trav­nja od­lu­či­li ka­ko će upra­vo Mi­nis­tar­stvo bi­ti na­ru­či­telj za 12 pos­tu­pa­ka za­jed­nič­ke jav­ne na­ba­ve pa ta­ko i ove or­to­ped­ske. Ali pri to­mu va­lja na­gla­si­ti da je u po­ni­šte­nom na­tje­ča­ju tek de­vet bol­ni­ca ko­ji­ma je dr­ža­va os­ni­vač pa je pi­ta­nje što će bi­ti s os­ta­li­ma ko­ji su u vlas­niš­tvu žu­pa­ni­ja. For­mal­no je od­lu­ku o po­ni­šte­nju do­ni­je­la osječ­ka bol­ni­ca ko­joj sa­da pri­je­ti i 100 ti­su­ća ku­na tro­ška zbog žal­be jed­nog od po­nu­đa­ča ko­ji tra­ži po­ni­šte­nje po­ni­šte­nja na­tje­ča­ja. Na po­ni­šte­nje je pak re­agi­ra­la i Ko­ali­ci­ja udru­ga u zdrav­s­tvu iz ko­je su, me­đu os­ta­lim, po­ru­či­li da re­vi­zij­ske ope­ra­ci­je ku­ka i ko­lje­na ugro­ža­va­ju kva­li­te­tu ži­vo­ta pa­ci­je­na­ta, ali su i do­dat­ni tro­šak za zdrav­s­tve­ni sus­tav.

Iz Mi­nis­tar­stva zdrav­s­tva, na či­jem je če­lu Mi­lan Ku­jun­džić, po­ru­ču­ju da su u trav­nju od­lu­či­li ka­ko će oni bi­ti na­ru­či­telj za dr­žav­ne bol­ni­ce

Ka­kav će kuk pa­ci­jen­tu bi­ti ugra­đen, i dalje će ovi­si­ti o bol­ni­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.