KADA NO­VI KUK “OTKAŽE” ZA GODINU DANA, TKO JE ODGOVORAN?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ri­mac Le­sič­ki

Pa­ci­jent ko­ji je ju­čer do­šao u KBC Osi­jek na­ru­či­ti se na ugrad­nju ku­ka do­bit će ter­min u lis­to­pa­du idu­će go­di­ne. Ta­ko ba­rem ka­že po­da­tak Hr­vat­skog za­vo­da za zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje ko­ji je lis­ti če­ka­nja pro­mi­je­nio na­ziv u lis­tu na­rudž­bi. Sa­mo što se ovdje ne ra­di o na­ru­či­va­nju (ni če­ka­nju) ve­če­re na ko­ju se uvi­jek mo­žeš po­ža­li­ti ko­no­ba­ru, pa i gaz­di. No, kada do­če­ka taj kuk, ko­me će se pa­ci­jent po­ža­li­ti ako za godinu dana po­nov­no mo­ra na is­tu ope­ra­ci­ju? A upra­vo su tak­vi za­hva­ti u hr­vat­skim bol­ni­ca­ma sve češ­ći. Či­ja je to od­go­vor­nost? Tre­nu­tač­no se to či­ni tek re­to­rič­kim pi­ta­njem. Osječ­ku bol­ni­cu uze­li smo ovdje za ilus­tra­ci­ju jer je upra­vo ta us­ta­no­va pri­je dvi­je go­di­ne pos­tav­lje­na kao na­ru­či­telj obje­di­nje­nog jav­nog na­tje­ča­ja za or­to­pe­di­ju. Ne­dav­no su sa­mi taj na­tje­čaj i po­ni­šti­li. Ukrat­ko, zbog šted­nje i jer su u me­đu­vre­me­nu dos­tup­na na­pred­ni­ja rje­še­nja za umjet­ne ku­ko­ve, ko­lje­na i ra­me­na. S jed­ne stra­ne ušte­dje­ti, a s dru­ge pa­ci­jen­ti­ma omo­gu­ći­ti naj­su­vre­me­ni­je

Pa­ci­jen­ti čes­to ne zna­ju ko­je je kva­li­te­te pro­te­za ko­ju im ugra­đu­ju i ko­li­ko će du­go tra­ja­ti

ku­ko­ve, ko­lje­na i ra­me­na – zvu­či do­is­ta i ra­ci­onal­no i ple­me­ni­to. Sa­mo što se pri to­mu za­ne­ma­ri­la či­nje­ni­ca o tro­šku po­nov­nih ope­ra­ci­ja i pat­nji tih pa­ci­je­na­ta ko­ji u tim slu­ča­je­vi­ma re­do­vi­to du­lje os­ta­ju u bol­ni­ci ne­go pri pr­voj ugrad­nji ne­ke od tih pro­te­za. I što re­dom ne­ma­ju bla­ge ve­ze što im je ugra­đe­no, ko­li­ko je do­ka­za­na i evi­den­ti­ra­na, da se ta­ko iz­ra­zi­mo, ga­ran­ci­ja da će im taj kuk (iz)dr­ža­ti, gdje će taj kuk u ko­nač­ni­ci kva­li­tet­no i ugra­di­ti? Bi­la bi to iz­vr­s­nost, ter­min na ko­ji se u zdrav­s­tve­nom sus­ta­vu čes­to po­zi­va. I bio bi to “ho­li­vud” za hr­vat­skog pa­ci­jen­ta ko­ji tre­nu­tač­no “po kuk” ide gdje se naj­kra­će če­ka. Ili di­že kre­dit da ide pri­vat­ni­ku pa svoj kuk mje­seč­no ot­pla­ću­je, što je već opje­va­na te­ma. Naj­češ­će su to pa­ci­jen­ti u go­di­na­ma, te­ško će pos­ta­vi­ti pi­ta­nja na ko­ja ima­ju pra­vo, a te­ško će osva­nu­ti i kak­va “udru­ga umjet­nih ku­ko­va” da ih zas­tu­pa. Hr­va­ta će pre­ma do­bro poz­na­tim de­mo­graf­skim pro­jek­ci­ja­ma idu­ćih go­di­na sve vi­še bi­ti – u go­di­na­ma. A “no­sit će” ku­ko­ve kva­li­te­te o ko­joj se od­lu­ču­je da­le­ko od njih.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.