Zrač­na lu­ka Fra­njo Tuđ­man u fi­na­lu Svjet­skog fes­ti­va­la ar­hi­tek­tu­re u Ber­li­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - jo­sip.bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net Jo­sip Bo­hu­tin­ski

Au­tor­sko dje­lo ar­hi­te­ka­ta Bran­ka Kin­cla i Vla­di­mi­ra Ne­id­har­d­ta te Ju­re Ra­di­ća kon­ku­ri­ra za na­gra­du u ka­te­go­ri­ji tran­s­por­ta Zgra­da no­vog ter­mi­na­la Zrač­ne lu­ke Fra­njo Tuđ­man uš­la je na užu lis­tu kan­di­da­ta za na­gra­du na Svjet­skom fes­ti­va­lu ar­hi­tek­tu­re ko­je će se ove go­di­ne odr­ža­ti od 15. do 17. stu­de­nog u Ber­li­nu. Au­tor­sko dje­lo hr­vat­skih ar­hi­te­ka­ta Bran­ka Kin­cla i Vla­di­mi­ra Ne­id­har­d­ta te Ju­re Ra­di­ća kon­ku­ri­ra za na­gra­du u ka­te­go­ri­ji tran­s­por­ta – za­vr­še­nih obje­ka­ta s još 12 zgra­da iz ci­je­log svi­je­ta. Kon­ku­ren­ci­ja no­vom ter­mi­na­lu Fra­nje Tuđ­ma­na za tu pres­tiž­nu na­gra­du su: tra­jek­t­ni ter­mi­nal Vär­ta­ter­mi­na­len u Stoc­k­hol­mu, Šved­ska ( C.F. Møl­ler Ar­c­hi­tec­ts), ter­mi­nal Tom Brad­ley u zrač­noj lu­ci Los An­ge­les, SAD (Fen­tress Ar­c­hi­tec­ts); zgra­da glav­nog ko­lo­dvo­ra u Chem­nit­zu, Nje­mač­ka (Grün­tuch Er­nst Ar­c­hi­tec­ts); sta­ni­ca me­troa u Sal­va­do­ru, Bra­zil (JBMC Arqu­ite­tos); put­nič­ki cen­tar u Lah­ti­ju, Fin­ska (JKMM Ar­c­hi­tec­ts and SITO Oy); most Luc­ky Knot, Chan­g­sha, Ki­na (NEXT ar­c­hi­tec­ts); pro­ši­re­nje zrač­ne lu­ke Os­lo, Nor­ve­ška (Nor­dic); za­pad­ni ter­mi­nal 3, Hel­sin­ki, Fin­ska (PES-Ar­c­hi­tec­ts); vi­še­etaž­no par­ki­ra­li­šte za auto­mo­bi­le, Pu­ne, In­di­ja (Pre­cast In­dia In­fras­truc­tu­res and Do­min­go Se­mi­na­rio Ar­c­hi­tec­ts); že­ljez­nič­ka sta­ni­ca u As­ta­ni, Ka­zah­s­tan (Ta­ba­nli­oglu Ar­c­hi­tect); pro­ši­re­nje juž­nog ter­mi­na­la zrač­ne lu­ke Wel­lin­g­ton, No­vi Ze­land (War­ren and Ma­ho­ney Ar­c­hi­tec­ts) i zgra­da ter­mi­na­la mor­ske lu­ke u Sa­ler­nu, Ita­li­ja (Za­ha Ha­did Ar­c­hi­tec­ts). Bran­ko Kincl ka­že da je ula­zak u fi­na­le jed­nog tak­vog fes­ti­va­la si­gur­no do­bra vi­jest. Pod­sje­ća da je pro­jekt no­vog ter­mi­na­la za­gre­bač­kog aero­dro­ma kon­ku­ri­rao za na­gra­du i pri­je ne­ko­li­ko go­di­na u ka­te­go­ri­ji bu­du­ćih pro­je­ka­ta. – Bit­no je da smo uš­li u fi­na­le. Kod nas pak ni na jed­nom od na­tje­ča­ju za ar­hi­tek­ton­ske na­gra­de ni­smo proš­li. No to je mo­ja sud­bi­na, a to ni­je nor­mal­no – ka­že Kincl. Pri­je de­vet go­di­na pak Kincl, Ne­id­har­dt i Ra­dić po­bi­je­di­li su na me­đu­na­rod­nom na­tje­ča­ju za pro­jek­t­no rje­še­nje no­vog put­nič­kog ter­mi­na­la Zrač­ne lu­ke Za­greb, i to u kon­ku­ren­ci­ji ve­li­kih ime­na svjet­ske ar­hi­tek­tu­re po­put Nor­ma­na Fos­te­ra, Za­he Ha­did i Shi­ge­rua Ba­na. Što se ar­hi­tek­ton­skog rje­še­nja ti­če, po­seb­nost no­vog ter­mi­na­la za­gre­bač­kog aero­dro­ma je, iz­me­đu os­ta­log, dvos­tru­ko za­kriv­lje­ni krov ko­ji pra­ti obri­se Me­dved­ni­ce. Ukup­na je vri­jed­nost no­vog te­mi­na­la ZL Fra­njo Tuđ­man oko 330 mi­li­ju­na eura.

Bran­ko Kincl: Bit­no je da smo u fi­na­lu, kod nas pak ni­smo proš­li ni na jed­nom na­tje­ča­ju za na­gra­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.