Što naj­češ­će gle­da­te na TV-u?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

SAŠA RAJAKOVIĆ trg. put­nik

Naj­vi­še gle­dam ko­šar­ku, For­mu­lu 1, ru­ko­met pa no­go­met. Spor­ta ne­ma do­volj­no na te­le­vi­zi­ja­ma.

MARKO PURIĆ ne­za­pos­len

Sport, ali ne­ma ga do­volj­no. Ako ne­što kva­li­tet­no že­liš gle­da­ti, naj­češ­će mo­raš to tra­ži­ti na in­ter­ne­tu.

NEMANJA OSTOJIĆ stu­dent

Naj­vi­še gle­dam sport. Mis­lim da na­ši pro­gra­mi ni­su baš sa­dr­žaj­ni ta­ko da se pu­no to­ga mo­ra tra­ži­ti na sa­te­li­tu.

DALIBOR JOVIĆ vo­zač

Kada se gle­da, na TV-u kod nas ima sve­ga, a opet ni­šta. Ako ne že­liš gle­da­ti re­pri­zu re­pri­ze, on­da ideš na sa­te­lit. (bbr)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.