ŠTO JE VIDOVITI MARAS 2013. GOVORIO O POREZU NA NE­KRET­NI­NE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

Re­fe­ren­dum pro­tiv po­re­za na ne­kret­ni­ne pot­pu­ni je pro­ma­šaj. Ka­mo bi­smo doš­li i ka­ko bi iz­gle­da­lo vo­đe­nje fi­skal­ne po­li­ti­ke kad bi se o po­re­zi­ma od­lu­či­va­lo na re­fe­ren­du­mu? Zar su Hr­va­ti to­li­ko ne­inven­tiv­ni da još ni­ko­me ni­je pa­lo na pa­met ta­ko uki­nu­ti bi­lo ko­ji dru­gi po­rez i na­me­te, oso­bi­to na pla­će!? Ka­žu, ne­pra­ved­no je pla­ća­ti po­rez na ne­kret­ni­nu s ob­zi­rom na to da smo kod kup­nje već jed­nom pla­ti­li po­rez. Pa ta­ko je i s auto­mo­bi­li­ma pa se nit­ko ni­je re­fe­ren­dum­ski po­bu­nio što sva­ke go­di­ne za po­rez na vo­zi­la pla­ća­mo i do 1500 ku­na. To­li­ko go­diš­njeg pa­ušal­nog po­re­za pla­ća i vlas­nik apart­ma­na s pet kre­ve­ta u naj­vi­šem tu­ris­tič­kom raz­re­du! Is­to­dob­no, na bru­to pla­ću od 7000 ku­na za­pos­le­nik mo­ra za po­rez go­diš­nje iz­dvo­ji­ti jed­nu ne­to pla­ću od 5100 ku­na te još 1200 ku­na sva­kog mje­se­ca za do­pri­no­se. Kak­ve tu ima prav­de!? Pe­tri­na bi da nje­gov fe­ud zva­ni Pri­mo­šten bu­de ek­s­klu­ziv­ni te­ri­to­rij na ko­jem se ne bi pla­ćao po­rez na ne­kret­ni­ne. Sto­ga naj­av­lju­je lo­kal­ni re­fe­ren­dum prem­da

Ka­mo bi­smo doš­li kad bi se o po­re­zi­ma od­lu­či­va­lo re­fe­ren­dum­ski?

je svjes­tan da se s lo­kal­ne ra­zi­ne ne mo­že ta­ko ula­zi­ti u pi­ta­nja iz nad­lež­nos­ti dr­ža­ve. Udru­ga Li­pa pri­ku­pi­la je vi­še od 124.000 pot­pi­sa za pe­ti­ci­ju pro­tiv po­re­za na ne­kret­ni­ne. Vi­de­ona­ja­va po­kre­ta­nja re­fe­ren­dum­ske ini­ci­ja­ti­ve čla­ni­ce Ži­vog zi­da Mar­ti­ne Joh­n­son Žu­pa­nić od­gle­da­na je ju­čer do 17 sa­ti go­to­vo 600.000 pu­ta. Čak i SDPov Gor­dan Maras, ko­ji je sje­dio u iz­ra­zi­to an­ti­re­fe­ren­dum­ski ras­po­lo­že­noj Vla­di, sa­da kao je­dan od vo­đa re­fe­ren­dum­skog po­kre­ta s an­ti­po­rez­nih ba­ri­ka­da vi­če: “Po­dr­ži­te me u to­mu da spri­je­či­mo Plen­ko­vi­ća i Ma­ri­ća u gu­lje­nju gra­đa­na!” A još 13. lis­to­pa­da 2013. o porezu na ne­kret­ni­ne imao je “čvr­sto miš­lje­nje”, ka­ko su ta­da pi­sa­li na Tpor­ta­lu, da je uvo­đe­nje tog po­re­za umjes­to ko­mu­nal­nih nak­na­da “pi­ta­nje vre­me­na”: “Oni ko­ji ima­ju vi­še tre­ba­ju vi­še i pla­ti­ti. Za Hr­vat­sku je bo­lje da pri­je­đe na ta­kav sus­tav te da se lo­kal­ne je­di­ni­ce fi­nan­ci­ra­ju iz tog po­re­za. Mis­lim da će za­kon u pri­mje­nu idu­će, ili godinu iza”, pre­dvi­đao je ta­da Maras, ko­ji je po si­la­sku s vlas­ti pro­tiv­nik tog po­re­za. Kao i HDZ u opor­bi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.