Pro­jekt Vo­lon­ter­ska šu­ma udru­ge Eko-Za­dar

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Udru­ga “Eko-Za­dar” pred­sta­vit će pro­jekt od 760.000 kn “Vo­lon­ter­ska šu­ma – Umre­ža­va­nje i po­dr­ška or­ga­ni­za­to­ri­ma vo­lon­ti­ra­nja za odr­ži­vi ra­zvoj vo­lon­ter­stva”. Že­le po­ve­ća­ti vo­lon­ti­ra­nje u sla­bi­je ra­zvi­je­nim di­je­lo­vi­ma Za­dar­ske žu­pa­ni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.