Na Ma­ra­to­nu la­đa vo­ze i pr­ve si­sač­ke la­đa­ri­ce

Uz žen­sku eki­pu na ma­ra­to­nu će se na­tje­ca­ti i nji­ho­vi mu­ški ko­le­ge ko­ji­ma će to bi­ti 13. su­dje­lo­va­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Da­ni­jel Pre­rad

La­đa­ri­ce vri­jed­no vjež­ba­ju od trav­nja. Sve do­la­ze re­do­vi­to, žr­tvu­ju pri­vat­no vri­je­me, uzi­ma­ju go­diš­nji od­mor. Na­tje­ču se na 9,5 ki­lo­me­ta­ra da­ni­jel.pre­rad@ve­cer­nji.net Na ju­bi­lar­nom, 20. ma­ra­to­nu la­đa u Met­ko­vi­ću nas­tu­pit će i dvi­je si­sač­ke eki­pe – uz mom­čad la­đa­ra, ko­ji će put Met­ko­vi­ća kre­nu­ti po 13. put, s nji­ma će ove go­di­ne pr­vi put nas­tu­pi­ti i sas­tav si­sač­kih la­đa­ri­ca. Svi su oni čla­no­vi Udru­ge la­đa­ra Si­sak, sta­ros­ti od 20 do 50 go­di­na, a zad­njih tje­da­na, pred sam ma­ra­ton, na ri­je­ci Ku­pi vjež­ba­ju če­ti­ri pu­ta tjed­no. Vru­ći­ne im ni­su pre­pre­ka, tre­ning tra­je sat­dva, a dnev­no zna­ju pre­ves­la­ti i 25 ki­lo­me­ta­ra.

Oče­ku­ju do­bar re­zul­tat

– Po­če­li smo u ve­lja­či s pri­pre­ma­ma mu­škog sas­ta­va, a u trav­nju pri­klju­či­la se žen­ska eki­pa. Pr­vi je to žen­ski ves­lač­ki sas­tav u Si­sku i vr­lo br­zo svla­dao je teh­ni­ke ves­la­nja. Za­ču­di­la nas je nji­ho­va oz­bilj­nost, en­tu­zi­ja­zam i pre­da­nost ra­du. Svi­edo­la­ze re­do­vi­to, žr­tvu­ju pri­vat­no vri­je­me, mi­je­nja­ju se za smje­ne, uzi­ma­ju go­diš­nji, sve ka­ko bi se do­bro pri­pre­mi­le za na­tje­ca­nje. Dra­go nam je da smo sa­da do­bar te­melj za du­go­go­diš­nje pos­to­ja­nje si­sač­kih la­đa­ri­ca – go­vo­ri Saša Ze­ljug, pred­sjed­nik Udru­ge la­đa­ra Si­sak. Su­tra je 4. ma­ra­ton la­đa­ri­ca, a u su­bo­tu na Ne­re­tvi se na­tje­ču la­đa­ri na sta­zi du­goj 22,5 ki­lo­me­ta­ra kada će svat­ko od ves­la­ča na­pra­vi­ti oko 7000 za­ves­la­ja. La­ni su Siš­ča­ni bi­li je­da­na­es­ti, a ove go­di­ne oče­ku­ju bo­lji re­zul­tat. – Cu­re se na­tje­ču na 9,5 ki­lo­me­ta­ra, uzvod­no od Opu­ze­na pre­ma Met­ko­vi­ću. S ob­zi­rom na zah­tjev­nu sta­zu, od njih se oče­ku­je sa­mo da za­vr­še utr­ku, a ula­zak me­đu pr­va tri bi bio od­li­čan us­pjeh. Šest je žen­skih sas­ta­va, ove go­di­ne nas­tu­pa­ju i ves­la­či­ce iz Bje­lo­va­ra – ka­že Ze­ljug. Udru­ga la­đa­ra pos­to­ji od 2004. go­di­ne, a na po­čet­ku su se za Ma­ra­ton la­đa pri­pre­ma­li na gu­me­nim i voj­nim čam­ci­ma. Pri­je pet go­di­na na­ba­vi­li su pra­vu ne­re­tvan­sku la­đu, pr­vi u kon­ti­nen­tal­nom di­je­lu Hr­vat­ske, te se otad u udru­zi vi­di i oz­bilj­ni­ji is­ko­rak pre­ma bo­ljim re­zul­ta­ti­ma te sva­ke go­di­ne na­pre­du­ju.

Na­por­ni tre­nin­zi

– Eki­pu či­ni 12 čla­no­va, od to­ga je de­set ves­la­ča te kor­mi­lar i tak­ti­čar. Na po­la pu­ta mo­gu se za­mi­je­ni­ti če­ti­ri čla­na, no mi to ove go­di­ne ne­će­mo či­ni­ti jer nam to odu­zi­ma vri­je­me. Kor­mi­lar ne ves­la, on uprav­lja la­đom i mo­že vas za ne­ko­li­ko mjes­ta po­gu­ra­ti poz­na­je li ri­je­ku. Tak­ti­čar je ta­ko­đer va­žan, on pa­zi na eki­pe is­pred i iza nas, ot­kri­va nji­ho­ve sla­be toč­ke i pra­ti nji­hov tem­po tra­že­ći tre­nu­tak za pres­ti­za­nje. Tak­ti­čar mo­že i mi­je­nja­ti jed­nog ves­la­ča, a s ob­zi­rom na to da se u su­bo­tu oče­ku­je 40 stup­nje­va, to će­mo vje­ro­jat­no ko­ris­ti­ti – na­po­mi­nje Ze­ljug. Una­toč na­por­nim tre­nin­zi­ma, mu­škom sas­ta­vu to ne jam­či i nas­tup na su­bot­njoj utr­ci. Na­ime, da­nas u Ku­pu Slo­bod­ne Dal­ma­ci­je mo­ra­ju na br­zin­skim utr­ka­ma bi­ti me­đu 33 naj­bo­lja sas­ta­va ko­ji će iz­bo­ri­ti nas­tup na su­bot­njem 20. ma­ra­to­nu la­đa.

Mu­ški sas­tav da­nas se na­tje­če u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za su­bot­nji Ma­ra­ton la­đa Ove će se go­di­ne na­tje­ca­ti šest žen­skih sas­ta­va, a me­đu nji­ma i ves­la­či­ce iz Bje­lo­va­ra

Saša Ze­ljug, pred­sjed­nik Udru­ge la­đa­ra Si­sak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.