Šver­ca­ju iko­ne, ali i ka­ta­pult za Ga­leb te ute­ge za “mu­škost”

I be­dže­vi Le­pe Bre­ne na lis­ti su “ulo­va” za­gre­bač­kih ca­ri­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ana-Ma­ria Ke­ze­rić

Pred­me­ti ko­je oduz­mu za­vr­še na auk­ci­ji ili se uni­šta­va­ju. Naj­vi­še se kri­jum­ča­re du­han i ci­ga­re­te, a kat­kad služ­be­ni­ci ne vje­ru­ju svo­jim oči­ma... – Što vo­zi­te u ka­mi­onu? – pi­tao je ca­ri­nik ner­voz­nog vo­za­ča ko­ji se me­ško­ljio na sje­di­štu ka­mi­ona sr­p­skih ta­bli­ca. Od 50-ak lju­di ko­je je taj dan pre­gle­dao, ovaj se je­di­ni prez­no­ja­vao dok mu je da­vao pa­pi­re. Na li­cu mu se vi­dje­lo da što pri­je že­li pro­ći re­do­vi­tu kon­tro­lu. – Ne­mam ni­šta, iza sa­mo pre­vo­zim pe­le­te za Ita­li­ju – ka­zao je pru­ža­ju­ći do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja je go­vo­ri­la u pri­log nje­go­voj tvrd­nji. No, da to­me baš i ni­je ta­ko, is­pos­ta­vi­lo se čim je ca­ri­nik ma­lo bo­lje po­gle­dao pa­le­tar­nik te­ret­nja­ka. Me­đu pe­le­ti­ma su bi­li ni vi­še ni ma­nje ne­go di­je­lo­vi le­gen­dar­nog bor­be­nog avi­ona Ga­leb G-4. Toč­ni­je, sje­da­lo i ka­ta­pult sje­da­la ko­je su struč­nja­ci i za­po­vjed­ni­ci Voj­ne po­li­ci­je i Hr­vat­skog rat­nog zra­ko­plov­s­tva pro­ci­je­ni­ti na po­la mi­li­ju­na eura. Bu­du­ći da vo­zač ni­je imao ca­rin­sku dek­la­ra­ci­ju, pred­me­ti su mu pri­vre­me­no odu­ze­ti.

“Ot­kri­će” u sta­nu

Prem­da nam epi­log te pri­če u Ca­ri­ni ni­su ot­kri­li, is­ti­ču ka­ko je to sa­mo jed­na u ni­zu neo­bič­nih zap­lje­na s ko­ji­ma se go­to­vo sva­kod­nev­no su­sre­ću. – Jed­nom smo u put­noj prt­lja­zi Hr­va­ta ko­ji je do­pu­to­vao iz Ga­ne pro­naš­li zmij­sku ko­žu du­gu 3,3 me­tra. S ob­zi­rom na op­ći iz­gled, du­ži­nu, bo­ju i sve dru­ge zna­čaj­ke, ko­le­ge su od­mah po­sum­nja­li da je u pi­ta­nju ko­ža za­šti­će­ne vr­ste afrič­kog pi­to­na – pri­sje­ća­ju se u Ca­ri­ni. U jed­nom za­gre­bač­kom sta­nu, pak, pro­naš­li su i za­pli­je­ni- li tri fi­gu­re od slo­no­va­če u obli­ku ljud­skih gla­va. – Dvi­je su fi­gu­re bi­le iz­ra­đe­ne od slo­no­va­če mla­dog slo­na, a jed­na od odras­le je­din­ke, vr­ste afrič­ki slon – po­jaš­nja­va­ju u Ca­ri­ni. Dio pred­me­ta ko­ji za­pli­je­ne za­vr­ša­va na auk­ci­ji, dok dio njih, uglav­nom bez­vri­jed­nih ili pak opoj­nih sup­s­tan­ci­ja, uni­šta­va­ju.

Ni­šta bez ru­ka­vi­ca

– Ka­ko se to uop­će ko­ris­ti? – vječ­no je pi­ta­nje ca­ri­ni­ka dok zu­re u pred­me­te ne vje­ru­ju­ći svo­jim oči­ma. I da­ka­ko, tra­že­ći ru­ka­vi­ce jer za ne­ke pred­me­te s raz­lo­gom su skep­tič­ni da su mo­žda već ko­ri­šte­ni. Pri­mje­ri­ce, uteg za po­ve­ća­nje mu­škos­ti, sa­pu­ni u obli­ku pe­ni­sa, be­dže­vi Le­pe Bre­ne i ve­ća ko­li­či­na ju­gos­la­ven­skih di­na­ra ko­je su gra­đa­ni po­ku­ša­li pro­šver­ca­ti. Na­vik­li su, pak, na ci­ga­re­te i du­han, ko­ji su stan­dard­na “ro­ba” za šverc. S vre­me­na na vri­je­me po­ja­ve se i vri­jed­na ulja na plat­nu i iko­ne. No, ljud­ske ma­šte i kre­ativ­nos­ti ni u tom slu­ča­ju ne manj­ka jer su mjes­ta na ko­ji­ma su ti pred­me­ti skri­ve­ni go­to­vo ne­vje­ro­jat­na. – Pre­gle­da­va­ju­ći to­var­ni pros­tor jed­nog kom­bi­ja, pro­naš­li smo sta­ri­ji me­tal­ni kom­pre­sor, ne­poz­na­te mar­ke. Kad smo ga ma­lo bo­lje po­gle­da­li, uoči­li smo pre­ina­ke na boč­noj stra­ni ko­ja je bi­la odre­za­na i uč­vr­š­će­na vij­kom. Ski­nu­li smo pok­lo­pac i pro­naš­li 25 vre­ća s 250 ki­lo­gra­ma sit­no re­za­nog du­ha­na – pri­sje­ća­ju se ca­ri­ni­ci. Je­dan od naj­ve­ćih “ulo­va” po pi­ta­nju ci­ga­re­ta za za­gre­bač­ku ca­ri­nu bio je u unajm­lje­nom skla­di­štu iz ko­jeg su odu­ze­li 330.550 ku­ti­ja.

Ka­ko se to uop­će ko­ris­ti? Ni­je ri­jet­ko da za ne­ku ro­bu pos­ta­ve upra­vo tak­vo pi­ta­nje Kad su ma­lo bo­lje po­gle­da­li stroj u kom­bi­ju, uoči­li su pre­ina­ke. A unu­tra...

“Po­ku­pi­li” su i 14 umjet­nič­kih slika, se­dam iko­na, tri fi­gu­re od slo­no­va­če u obli­ku ljud­skih gla­va...

Zmij­ska ko­ža za­šti­će­nog afrič­kog pi­to­na, du­ga ne­što vi­še od tri me­tra, skri­va­la se u put­noj prt­lja­zi Hr­va­ta ko­ji je sti­gao iz Ga­ne

Net­ko je po­ku­šao pro­šver­ca­ti i ne­poz­na­tu ko­li­či­nu be­dže­va s li­kom sr­p­ske pje­va­či­ce Le­pe Bre­ne, a na po­pi­su je i ve­ća “ko­lek­ci­ja” ju­gos­la­ven­skih di­na­ra

CARINSKA UPRA­VA

Ne­ki su ve­oma kre­ativ­ni, pa je ta­ko u sta­rom me­tal­nom kom­pre­so­ru ot­kri­ve­no 25 vre­ća s 250 ki­lo­gra­ma sit­no re­za­nog du­ha­na

U unajm­lje­nom skla­di­štu u Za­gre­bu ca­ri­ni­ci su jed­nom pro­naš­li 6,610.000 ci­ga­re­ta, od­nos­no 330.550 ku­ti­ja

Po­la mi­li­ju­na eura me­đu pe­le­ti­ma Di­je­lo­ve bor­be­no­ga avi­ona G4 pro­naš­li su u te­ret­nja­ku na pu­tu za Ita­li­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.